header laadinta
A- A+

Lyhenteet


CEN BOSS Glossary

Most Commonly Found Acronyms on the CEN BOSS Site

List of abbreviations used throughout ISO Online

WSSN / International Standardizing Bodies

(Eri maiden kansalliset standardisoimisjärjestöt)


Palaa otsikoihin

Standardisointiin liittyviä termejä ja lyhenteitä


A (Amendment)

muutos EN-standardiin


AC (corrigendum)
EN-standardin tai muun eurooppalaisen julkaisun korjaus


A-deviation

paikallisista määräyksistä johtuva kansallinen poikkeus EN-standardiin tai harmonisointiasiakirjaan


affiliate

CENin liitännäisjäsenistä käytetty nimitys – EU:n ja EFTAn ulkopuolisten maiden kansalliset standardisoimisjärjestöt, jotka ovat ISOn jäseniä, voivat halutessaan liittyä CENiin liitännäisjäseniksi.


ASD-STAN

lentokoneteollisuutta käsittelevä standardisoinnin toimialajärjestö


AG (General Assembly)
CENin yleiskokous


AHG (ad hoc group)
työryhmä, joka on perustettu jotakin tiettyä tehtävää varten


akkreditointi
menettely, jolla toimivaltainen elin muodollisesti toteaa, että jokin elin tai henkilö on pätevä suorittamaan tiettyjä tehtäviä


AMD (amendment)
muutos ISO-standardiin


associate
CENin yhteistyöjäsenistä käytetty nimitys


auditointi
järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko nykyiset toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia


AWI (Approved Work Item)
hyväksytty työkohde


BT (Technical Board)
CENin tekninen valiokunta


CA (Administrative Board)
CENin hallitus


CASCO (Committee on Conformity Assessment)
ISOn vaatimustenmukaisuuden arviointia käsittelevä komitea


CCMC (CEN-CENELEC Management Centre)

CENin ja CENELECin yhteinen keskussihteeristö


CD (Committee Draft)
komitealuonnos ISO-standardiksi


CE-merkintä
merkintä, joka osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktiivien mukainen


CEN (Comité Européen de Normalisation/European Committee for Standardization)
eurooppalainen, kaikki muut paitsi sähkö- ja telealan kattava standardisoimisjärjestö


CEN BOSS (Business Operations Support Systems)
standardien laadintaan osallistuville tarkoitettu sivusto CENin nettisivuilla


CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique/European Committee for Electrotechnical Standardization)
eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö


CEN Enquiry
CEN-lausuntokierros


CEN Environmental Helpdesk (CEN/EHD)
ympäristöasioiden neuvontapalvelu CENissä


CLC = CENELEC


COPOLCO (Committee on Consumer Policy)
ISOn kuluttaja-asioita käsittelevä komitea


COR (corrigendum)
korjaus (ISO)


CR (CEN Report)
CEN-raportti (ei laadita enää, vastaava julkaisu on nykyisin TR)


CS (Central Secretariat)
ISOn keskussihteeristö


CWA (CEN Workshop Agreement)
CWA-dokumentti


dav (date of availability)
päivämäärä, josta alkaen jäsenet saavat vahvistetun julkaisun CEN/CENELECin keskussihteeristöstä


DEVCO (Development Committee)
ISOn kehitysmaa-asioita käsittelevä komitea


DIS (Draft International Standard)
ehdotus kansainväliseksi ISO-standardiksi


dop (date of publication)
viimeinen kansallisen standardin julkaisupäivämäärä (CEN/CENELEC)


dow (date of withdrawal)
ristiriidassa olevien kansallisten standardien CEN/CENELECin sääntöjen mukainen viimeinen kumoamispäivämäärä


ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization)
teräsalan standardeja laativa toimialajärjestö


EHD
ehdotus; esiintyy SFS:n julkaisuissa kun on kyse standardiehdotuksesta


en (standardin tunnuksessa)

englanninkielinen julkaisu


EN (European Standard)
eurooppalainen standardi, joka on laadittu joko CENissä, CENELECissä tai ETSIssä


ENV (European Prestandard)
eurooppalainen esistandardi, joka on laadittu joko CENissä tai CENELECissä (ei laadita enää, vastaava julkaisu on nykyisin TS)


ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö


Eurocode
kantavien rakenteiden suunnitteluohjeet, jotka julkaistaan eurooppalaisina standardeina


FDIS (Final Draft International Standard)
lopullinen ehdotus kansainväliseksi standardiksi


fi (standardin tunnuksessa)

suomenkielinen julkaisu


Formal Vote
lopullinen äänestys standardin hyväksymisestä (CEN/CENELEC)


GA (General Assembly)
ISOn yleiskokous


Global Approach
EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa vaatimustenmukaisuuden arviointiin


hEN (Harmonized European Standard)
EU:n rakennustuotedirektiiviin liittyvä yhdenmukaistettu tuotestandardi


ICS (International Classification for Standards)
standardien kansainvälinen ryhmittely


IEC (International Electrotechnical Commission)
kansainvälinen sähköalan standardisoimisjärjestö


ilmoitettu laitos (Notified Body)
uuden lähestymistavan mukaisissa direktiiveissä edellytettyä vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittava laitos


INSTA (INternordisk STAndardisering)
pohjoismainen standardisointiyhteistyö


ISO (International Organization for Standardization)
kansainvälinen standardisoimisjärjestö


ITU (International Telecommunication Union)
kansainvälinen televiestintäliitto


JCG (Joint Coordination Group)
CEN/CENELEC/ETSIn yhteistyöryhmä


JPG (Joint Presidents' Group)
CEN/CENELEC/ETSIn puheenjohtajien yhteistyöryhmä


JWG (Joint Working Group)
yhteinen työryhmä (CEN/CENELEC)


konsolidoitu standardi
CENin standardi, johon on sisällytetty siihen tehty muutos merkiten muutetut kohdat, esim. SFS-EN 31 + A1

mandaatti
EU:n toimeksianto CENille ja/tai CENELECille tiettyjen standardien laatimiseksi


national deviation
kansallinen poikkeus


NB (National Body)
kansallinen juridinen tai hallinnollinen yksikkö, jolla on tietyt tehtävät ja tietty kokoonpano. Esim. järjestöt, viranomaiset, yritykset ja säätiöt.


New Approach
EU:n uusi lähestymistapa lainsäädännön laatimisessa – direktiiveissä esitetään vain olennaiset vaatimukset ja tekniset ratkaisut standardeissa


NLF (New Legislative Framework)

EU:n uusi lainsäädäntöpuite


NSB (National Standards Body), NSO (National Standards Organization)
kansallinen standardisoimisjärjestö


OH&S (Occupational Health and Safety Management)
työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallintajärjestelmä


OJ (Official Journal)
EU:n virallinen lehti = EUVL


O-member (observer)
tarkkailijajäsen


PAS (Publicly Available Specification)
julkisesti saatavilla oleva spesifikaatio


P-member (participating member)
osallistuva jäsen


PQ (Primary Questionnaire)
PQ-kysely – CENin / CENELECin prosessi, jossa kysytään valmiin asiakirjan soveltuvuutta eurooppalaiseksi standardiksi


prEN
ehdotus eurooppalaiseksi standardiksi


PRF (proof)
ISOn julkaisun oikovedos (esim. ISO/PRF TS 16558-2) 

resolution
resoluutio, päätös


SABE (Strategic Advisory Body on Environment)
CENin ympäristöasioiden strateginen neuvoa-antava elin


SC (subcommittee)
alakomitea


SFS - Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa


SI (Système International d'Unités)
kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä


standardi
toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu


standstill
toimenpidekielto


sv (standardin tunnuksessa)

ruotsinkielinen julkaisu


TBT (Technical Barriers to Trade)
kaupan tekniset esteet


TC (Technical Committee)
tekninen komitea


TMB (Technical Management Board)
ISOn tekninen valiokunta


TR (Technical Report)

tekninen raportti


TS (Technical Spesification)
tekninen spesifikaatio


UAP (Unique Acceptance Procedure)
yhdistetty lausunto- ja äänestyskierros eurooppalaisen standardin laatimiseksi


WG (Working Group)
työryhmä


WTO (World Trade Organization)
Maailman kauppajärjestö


yhdenmukaistettu standardi (harmonized standard)
EU:n toimeksiannosta laadittu uuden lähestymistavan direktiiviin liittyvä standardi, jonka viitetiedot on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä


Palaa otsikoihin

Esimerkkejä eri järjestöjen standardien tunnuksista 


Standardin tunnus

Maa
Standardisoimisjärjestö
ANSI

USA
American National Standards Institute
AS

Australia
Standards Australia (SAA)
ASTM

USA
American Society for Testing and Materials
BS

Iso-Britannia   
British Standards Institution (BSI)
DIN

Saksa
DIN Deutsches Institut für Normung
DS

Tanska
Dansk Standard
GOST R

Venäjä
Committee of the Russian Federation for Standardization, Metrology and Certification
JIS

Japani
Japanese Industrial Standards Committee (JISC)
NF

Ranska
Association française de Normalisation (AFNOR)
NS

Norja
Standard Norge
SFS
SuomiSuomen Standardisoimisliitto SFS
SS tai SIS
RuotsiSIS – Standardiseringen i Sverige
VDE
SaksaVerband Deutscher Elektrotechniker
VDI
SaksaVerband Deutscher Ingenieure
ÖNORM
ItävaltaÖsterreichisches Normungsinstitut (ON)SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

20.1.2017 Energiatehokkuuden standardi tuo säästöjä Lidlille

Lidl Suomi hyödyntää energiatehokkuuden, ja samalla sekä kilpailukykynsä, lisäämisessä maailmanlaajuista energiatehokkuuden hallinnan standardia, joka on vahvistettu Suomessa tunnuksella SFS-EN ISO 50001. Standardinmukaisia toimia on yrityksessä tehty puolentoista vuoden ajan ja tulokset ovat hyvät. Kansainvälisesti yrityksen tavoitteena on jalkauttaa standardinmukainen toiminta kaikkiin maihin, joissa Lidl toimii. Yrityksellä on Euroopassa yhteensä noin 10 000 myymälää ja se odottaakin tuntuvia säästöjä niin yrityksen kuin ympäristönkin näkökulmasta.

Lue lisää

17.1.2017 Sähköasennusstandardi SFS 6000 yleisellä lausunnolla

SFS:n toimialayhteisönä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden alalla toimiva SESKO ry on valmistellut ehdotuksen pienjännitesähköasennuksia käsittelevän standardisarjan SFS 6000 uudeksi painokseksi. Standardiehdotukset ovat parhaillaan SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa yleisellä lausuntokierroksella, joka päättyy 17.2.2017.

Lue lisää

13.1.2017 Tänään on Tapaturmapäivä

Tänään perjantaina 13. tammikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää huomion kiireen aiheuttamiin vahinkoihin. Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995 alkaen. Tapaturmien ehkäisyyn pyritään lukuisilla standardeilla.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

12.1.2017 Paloletkujen tulee vastata standardien vaatimuksia

Paloletkujen vaatimukset ja testausmenetelmät on uudistettu. Niitä koskevat standardit ovat nyt saatavana myös suomeksi. Jos myytte tai tuotte maahan paloletkuja, kannattaa varmistaa, että letkut vastaavat eurooppalaisten standardien vaatimuksia. Esimerkiksi, jos osallistutte paloletkuja koskevaan kilpailutukseen, standardit helpottavat tarjouksen laadintaa, kun standardissa voi viitata standardin vaatimuksiin.

Lue lisää

14.12.2016 Vuoden 2016 eurokoodikäsikirjat

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja, jotka laatii eurooppalainen standardisointijärjestö CEN Euroopan komission toimeksiannosta. Eurokoodit on kehitetty eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä Euroopan unionin alueella että muualla maailmassa.

Lue lisää

14.12.2016 Standardit räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksiin, kunnossapitoon ja tarkastukseen päivitetty

Räjähdysvaarallisten tilat ovat erittäin vaativia sähköasennusten käyttökohteita. Asennusten oikean suunnittelun, asentamisen ja laitevalinnan lisäksi asennusten tarkastamien ja jatkuva kunnossapito ovat tärkeitä turvallisuuden säilyttämiseksi. Räjähdysvaarallisten tilojen asennukseen, tarkastukseen ja kunnossapitoon liittyvät standardit on nyt uudistettu.

Lue lisää