header laadinta
A- A+

Lyhenteet


CEN BOSS Glossary

Most Commonly Found Acronyms on the CEN BOSS Site

List of abbreviations used throughout ISO Online

WSSN / International Standardizing Bodies

(Eri maiden kansalliset standardisoimisjärjestöt)


Palaa otsikoihin

Standardisointiin liittyviä termejä ja lyhenteitä


A (Amendment)

muutos EN-standardiin


AC (corrigendum)
EN-standardin tai muun eurooppalaisen julkaisun korjaus


A-deviation

paikallisista määräyksistä johtuva kansallinen poikkeus EN-standardiin tai harmonisointiasiakirjaan


affiliate

CENin liitännäisjäsenistä käytetty nimitys – EU:n ja EFTAn ulkopuolisten maiden kansalliset standardisoimisjärjestöt, jotka ovat ISOn jäseniä, voivat halutessaan liittyä CENiin liitännäisjäseniksi.


ASD-STAN

lentokoneteollisuutta käsittelevä standardisoinnin toimialajärjestö


AG (General Assembly)
CENin yleiskokous


AHG (ad hoc group)
työryhmä, joka on perustettu jotakin tiettyä tehtävää varten


akkreditointi
menettely, jolla toimivaltainen elin muodollisesti toteaa, että jokin elin tai henkilö on pätevä suorittamaan tiettyjä tehtäviä


AMD (amendment)
muutos ISO-standardiin


associate
CENin yhteistyöjäsenistä käytetty nimitys


auditointi
järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko nykyiset toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia


AWI (Approved Work Item)
hyväksytty työkohde


BT (Technical Board)
CENin tekninen valiokunta


CA (Administrative Board)
CENin hallitus


CASCO (Committee on Conformity Assessment)
ISOn vaatimustenmukaisuuden arviointia käsittelevä komitea


CCMC (CEN-CENELEC Management Centre)

CENin ja CENELECin yhteinen keskussihteeristö


CD (Committee Draft)
komitealuonnos ISO-standardiksi


CE-merkintä
merkintä, joka osoittaa, että tuote on EU:n uuden lähestymistavan direktiivien mukainen


CEN (Comité Européen de Normalisation/European Committee for Standardization)
eurooppalainen, kaikki muut paitsi sähkö- ja telealan kattava standardisoimisjärjestö


CEN BOSS (Business Operations Support Systems)
standardien laadintaan osallistuville tarkoitettu sivusto CENin nettisivuilla


CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique/European Committee for Electrotechnical Standardization)
eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö


CEN Enquiry
CEN-lausuntokierros


CEN Environmental Helpdesk (CEN/EHD)
ympäristöasioiden neuvontapalvelu CENissä


CLC = CENELEC


COPOLCO (Committee on Consumer Policy)
ISOn kuluttaja-asioita käsittelevä komitea


COR (corrigendum)
korjaus (ISO)


CR (CEN Report)
CEN-raportti (ei laadita enää, vastaava julkaisu on nykyisin TR)


CS (Central Secretariat)
ISOn keskussihteeristö


CWA (CEN Workshop Agreement)
CWA-dokumentti


dav (date of availability)
päivämäärä, josta alkaen jäsenet saavat vahvistetun julkaisun CEN/CENELECin keskussihteeristöstä


DEVCO (Development Committee)
ISOn kehitysmaa-asioita käsittelevä komitea


DIS (Draft International Standard)
ehdotus kansainväliseksi ISO-standardiksi


dop (date of publication)
viimeinen kansallisen standardin julkaisupäivämäärä (CEN/CENELEC)


dow (date of withdrawal)
ristiriidassa olevien kansallisten standardien CEN/CENELECin sääntöjen mukainen viimeinen kumoamispäivämäärä


ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization)
teräsalan standardeja laativa toimialajärjestö


EHD
ehdotus; esiintyy SFS:n julkaisuissa kun on kyse standardiehdotuksesta


en (standardin tunnuksessa)

englanninkielinen julkaisu


EN (European Standard)
eurooppalainen standardi, joka on laadittu joko CENissä, CENELECissä tai ETSIssä


ENV (European Prestandard)
eurooppalainen esistandardi, joka on laadittu joko CENissä tai CENELECissä (ei laadita enää, vastaava julkaisu on nykyisin TS)


ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö


Eurocode
kantavien rakenteiden suunnitteluohjeet, jotka julkaistaan eurooppalaisina standardeina


FDIS (Final Draft International Standard)
lopullinen ehdotus kansainväliseksi standardiksi


fi (standardin tunnuksessa)

suomenkielinen julkaisu


Formal Vote
lopullinen äänestys standardin hyväksymisestä (CEN/CENELEC)


GA (General Assembly)
ISOn yleiskokous


Global Approach
EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa vaatimustenmukaisuuden arviointiin


hEN (Harmonized European Standard)
EU:n rakennustuotedirektiiviin liittyvä yhdenmukaistettu tuotestandardi


ICS (International Classification for Standards)
standardien kansainvälinen ryhmittely


IEC (International Electrotechnical Commission)
kansainvälinen sähköalan standardisoimisjärjestö


ilmoitettu laitos (Notified Body)
uuden lähestymistavan mukaisissa direktiiveissä edellytettyä vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittava laitos


INSTA (INternordisk STAndardisering)
pohjoismainen standardisointiyhteistyö


ISO (International Organization for Standardization)
kansainvälinen standardisoimisjärjestö


ITU (International Telecommunication Union)
kansainvälinen televiestintäliitto


JCG (Joint Coordination Group)
CEN/CENELEC/ETSIn yhteistyöryhmä


JPG (Joint Presidents' Group)
CEN/CENELEC/ETSIn puheenjohtajien yhteistyöryhmä


JWG (Joint Working Group)
yhteinen työryhmä (CEN/CENELEC)


konsolidoitu standardi
CENin standardi, johon on sisällytetty siihen tehty muutos merkiten muutetut kohdat, esim. SFS-EN 31 + A1

mandaatti
EU:n toimeksianto CENille ja/tai CENELECille tiettyjen standardien laatimiseksi


national deviation
kansallinen poikkeus


NB (National Body)
kansallinen juridinen tai hallinnollinen yksikkö, jolla on tietyt tehtävät ja tietty kokoonpano. Esim. järjestöt, viranomaiset, yritykset ja säätiöt.


New Approach
EU:n uusi lähestymistapa lainsäädännön laatimisessa – direktiiveissä esitetään vain olennaiset vaatimukset ja tekniset ratkaisut standardeissa


NLF (New Legislative Framework)

EU:n uusi lainsäädäntöpuite


NSB (National Standards Body), NSO (National Standards Organization)
kansallinen standardisoimisjärjestö


OH&S (Occupational Health and Safety Management)
työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallintajärjestelmä


OJ (Official Journal)
EU:n virallinen lehti = EUVL


O-member (observer)
tarkkailijajäsen


PAS (Publicly Available Specification)
julkisesti saatavilla oleva spesifikaatio


P-member (participating member)
osallistuva jäsen


PQ (Primary Questionnaire)
PQ-kysely – CENin / CENELECin prosessi, jossa kysytään valmiin asiakirjan soveltuvuutta eurooppalaiseksi standardiksi


prEN
ehdotus eurooppalaiseksi standardiksi


PRF (proof)
ISOn julkaisun oikovedos (esim. ISO/PRF TS 16558-2) 

resolution
resoluutio, päätös


SABE (Strategic Advisory Body on Environment)
CENin ympäristöasioiden strateginen neuvoa-antava elin


SC (subcommittee)
alakomitea


SFS - Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa


SI (Système International d'Unités)
kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä


standardi
toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu


standstill
toimenpidekielto


sv (standardin tunnuksessa)

ruotsinkielinen julkaisu


TBT (Technical Barriers to Trade)
kaupan tekniset esteet


TC (Technical Committee)
tekninen komitea


TMB (Technical Management Board)
ISOn tekninen valiokunta


TR (Technical Report)

tekninen raportti


TS (Technical Spesification)
tekninen spesifikaatio


UAP (Unique Acceptance Procedure)
yhdistetty lausunto- ja äänestyskierros eurooppalaisen standardin laatimiseksi


WG (Working Group)
työryhmä


WTO (World Trade Organization)
Maailman kauppajärjestö


yhdenmukaistettu standardi (harmonized standard)
EU:n toimeksiannosta laadittu uuden lähestymistavan direktiiviin liittyvä standardi, jonka viitetiedot on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä


Palaa otsikoihin

Esimerkkejä eri järjestöjen standardien tunnuksista 


Standardin tunnus

Maa
Standardisoimisjärjestö
ANSI

USA
American National Standards Institute
AS

Australia
Standards Australia (SAA)
ASTM

USA
American Society for Testing and Materials
BS

Iso-Britannia   
British Standards Institution (BSI)
DIN

Saksa
DIN Deutsches Institut für Normung
DS

Tanska
Dansk Standard
GOST R

Venäjä
Committee of the Russian Federation for Standardization, Metrology and Certification
JIS

Japani
Japanese Industrial Standards Committee (JISC)
NF

Ranska
Association française de Normalisation (AFNOR)
NS

Norja
Standard Norge
SFS
SuomiSuomen Standardisoimisliitto SFS
SS tai SIS
RuotsiSIS – Standardiseringen i Sverige
VDE
SaksaVerband Deutscher Elektrotechniker
VDI
SaksaVerband Deutscher Ingenieure
ÖNORM
ItävaltaÖsterreichisches Normungsinstitut (ON)SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sähköalan standardit SFSstä

Lausuntopyynnöt


rss Uutiset

23.2.2017 ISO 70 v.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO täyttää tänä vuonna 70 vuotta. ISO on voittoa tavoittelematon järjestö, joka saattaa maailman eri alojen asiantuntijat työstämään kansainvälisiä, markkinaehtoisia standardeja. Genevessä sijaitsevan järjestön toiminnassa on mukana 163 maata ja ISO-standardeja on julkaistu 21 000 kappaletta.

Lue lisää

15.2.2017 ISO 45001 kohti toista lausuntokierrosta

Kansainvälisen työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevän uuden standardin ISO 45001 valmistelussa saavutettiin tärkeä etappi viime viikolla. Standardista vastaava kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn työryhmä pääsi sopuun toiselle lausuntokierrokselle lähtevän standardiehdotuksen sisällöstä.

Lue lisää

8.2.2017 Uusi potilasvaatestandardi ilmestyy kevään aikana

Potilasvaatestandardien uusiminen on loppusuoralla. Uusi viisi potilaspyjamien standardia korvaava standardi SFS 7500:2017 julkaistaan kevään 2017 aikana. Koko vaatteen ei uuden standardin mukaan tarvitse enää olla samaa väriä kuhan koodiväri löytyy helposti vaatteesta.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization

rss Tuoteuutiset

17.2.2017 Suojakäsineet: vaatimukset uudistettu

Vaatimukset mekaanisilta vaaroilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardissa SFS-EN 388:2016. Standardia voi käyttää laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena esimerkiksi toimittajan ja tilaajan kesken sekä tuotaessa suojakäsineitä maahan.

Lue lisää

10.2.2017 Vaatimukset palavien nesteiden varastopaikoille uudistettu

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikkojen turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia käsittelevä standardi SFS 3350 on uudistettu täysin. Standardi SFS 3350:2016 on turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemassa luettelossa niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. Standardi on tarkoitettu varastopaikkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä varastopaikkojen huollosta ja kunnossapidosta vastaaville. Lisäksi ympäristö- ja pelastusviranomaiset voivat hyödyntää standardia työssään.

Lue lisää

9.2.2017 Aurinkosähkölaitteiston virta-jännite-ominaisuuksien mittaus

Uusi standardi SFS-EN 61829:2016 sisältää mittausmenetelmän asennuskohteen aurinkosähköpaneeliston ominaisuuksien määrittämiseen. Yhdenmukainen ja tarkoitukseen soveltuva virta-jännitekäyrän mittausmenetelmä auttaa varmistamaan, että aurinkosähköpaneeliston suorituskyky on tarkastettu asianmukaisesti laitteiston käyttöaikana.

Lue lisää