header laatu
A- A+

Lähde mukaan laatimaan henkilöjohtamisen kansainvälisiä pelisääntöjä


Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISOn tekninen komitea ISO/TC 260 ”Human Resource Management” laatii sarjan standardeja henkilöstöjohtamisen (HRM) eri alueilla toimivien käytettäväksi ja hyödyksi. Tavoitteena saada standardeilla pelisäännöt ja ohjeet HRM:n kokonaiskentälle. 


Kansainvälisen standardisoinnin suomalaiseen standardisointiryhmään kaivataan uusia asiantuntijoita, sillä HRM-kenttä on hyvin laaja ja moniosainen.


HRM-standardiperheen ensimmäiset standardit on julkaistu syyskuussa 2016.


Valmiit standardit


ISO 30400 – HRM, Vocabulary

ISO 30408 – HRM, Guidelines on Human Governance

ISO 30409 - HRM, Workforce Planning

ISO 30405 – HRM, Guidelines on Recruitment


Standardit on vahvistettu Suomessa kansallisiksi SFS-ISO-standardeiksi.


Lue lisää


Oletko projektinhallinnan asiantuntija? Tule vaikuttamaan projektijohtamisen ISO-standardeihin


projektinhallinta ThinkstockPhotos-881542122Projektihallinnan kansainvälisiä standardeja työstetään kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn teknisessä komiteassa ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management. Komitea on julkaissut standardit projektinhallinnasta, ohjelmanhallinnasta ja projektisalkunhallinnasta sekä projektin hallintotavasta. Kansainvälistä standardisointityötä seurataan Suomessa ja siihen myös osallistutaan aktiivisesti projektinhallinnan standardisoinnin kansallisessa asiantuntijaryhmässä, SFS:n standardisointiryhmässä SFS/SR 206.


Standardisointiryhmään kaivataan lisää projektialan asiantuntijoita, joilla on kiinnostusta alan standardien kehittämiseen. Tule mukaan! Standardisointiryhmän  toiminta perustuu asiantuntijoiden henkilökohtaiseen osallistumiseen ja asiantuntemukseen. Standardeista ja standardisointityöstä saat hyvän perehdytyksen.


Kiinnostuitko? Lue lisää


Lisätietoja: Janne Kalli (etunimi.sukunimi(at)sfs.fi)


Tule mukaan hyödyntämään omaisuudenhallinnan standardeja liiketoimintaprosessien kehittämisessä


Omaisuudenhallinnan standardien käyttöönotosta ja soveltamisesta koskevasta ajatusten vaihdosta kiinnostuneita organisaatioita halutaan mukaan Standardisoimisliiton standardisointiryhmään.


Standardisointiryhmässä saa tietoa kansainvälisten omaisuudenhallinnan ISO 55000 -standardien käyttökokemuksista suomalaisilta ja kansainvälisiltä käyttäjiltä .


Ryhmä seuraa standardien uudistusta ja varmistaa, että uudistuksessa huomioidaan suomalaisten organisaatioiden toiveet. 


Standardisointiryhmässä (SFS/SR 212) ovat jo mukana seuraavat organisaatiot:


WSP, Elenia Oy, Ramboll CM Oy, SSAB, Fortum, Sitowise, Fingrid Oyj, Liikennevirasto, Suomen Vesilaitosyhdistys ry,  Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry ja Jyväskylän Energia.


Kiinnostuitko?  Lue lisää


Lisätietoja: Risto Pulkkanen (etunimi.sukunimi(at)sfs.fi)

Laadunhallinta

Laadunhallintajärjestelmä on tapa toteuttaa yrityksen määrittelyt, tavoitteet ja suuntaukset laadun suhteen. Käytännössä se tarkoittaa organisaatiorakenteen, menettelyjen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista. Alueen standardisoinnista vastaa SFS:n standardisointiryhmä SFS/SR 105


Lue lisää laadunhallinnasta


Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Suomessa ympäristöjärjestelmien standardien valmisteluun osallistuu SFS:n standardisointiryhmä SFS/SR 113.


Lue lisää ympäristöjohtamisesta

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuuta käsittelevästandardi  ISO 26000 Guidance on Social Responsibility vahvistettu suomalaiseksi standardiksi SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas joulukuussa 2010.

ISO 26000 -standardin tavoitteena on edistää organisaatioiden yhteiskuntavastuullista toimintaa sekä kestävää kehitystä, johon kuuluu myös ihmisten terveys ja yhteiskunnan hyvinvointi. Aihepiirin standardeista vastaa SFS.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvissä standardeissa esitetään yleiset periaatteet vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja vaatimukset mm. akkreditointi- ja sertifiointielinten, testaus- ja kalibrointilaboratorioiden sekä tarkastuslaitosten toiminnalle. Standardisointialueesta vastaa SFS ja sen toimintaan voi osallistua standardisointiryhmän SFS/SR 201 kautta

Muita johtamiseen liittyviä standardisointialueita


Toimitusketjun turvallisuutta ja ulkoistamista koskevasta standardisoinnista vastaa METSTA.

SFS:n verkkokaupassa on standardien tuotetiedoissa mainittu standardin laadinnasta vastuussa oleva toimialayhteisö.


Hallintajärjestelmästandardien yhteiset tekstit ja rakenne

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn hallintajärjestelmästandardit noudattavat samaa yhteistä rakennetta ja käyttävät samoja avaintermejä ja määritelmiä. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä.

Rakenne on kuvattu ISOn dokumentissa ”ISOn Hallintajärjestelmästandardien (MSS) yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät”. Viimeisin käännösversio dokumentista. Käännökseen on merkitty keltaisella ne kohdat, jotka on muutettu standardien ISO 9000, ISO 9001 sekä 14001 uudistusten yhteydessä (2015).


Näytä kaikki
Komitean tunnus Komitean nimi Vastuutoimialayhteisö
CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 310 Advanced automation technologies and their applications Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry
CEN/TC 264 Air quality Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
CEN/TC 377 Air Traffic Management Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
ISO/PC 278 Anti-bribery management systems Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
ISO/TC 69 Applications of statistical methods Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
ISO/TC 251 Asset management Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
ISO/PC 295 Audit data collection Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
CEN/TC 411 Bio-based products Kemesta ry
CEN/TC 206 Biological and clinical evaluation of medical devices Yhteinen Toimialaliitto

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization