aihealuebanneri_sahko_984x174
A- A+

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset


Standardisarjalla SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset on suuri määrä käyttäjiä. Standardeja uusitaan suurempina kokonaisuuksina viiden vuoden välein. Standardisarja on uusittu syksyllä 2017 ja edellinen uusinta oli vuonna 2012. Edellisen painoksen julkaisemisen jälkeen on esikuvastandardeihin tullut runsaasti muutoksia. Ne on otettu käyttöön uusittuina suomalaisina SFS 6000 -sarjan standardeina.


Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset sisältää yhteensä 39 yksittäistä standardia, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Sarjan osat 1 – 7 perustuvat sähköalan eurooppalaisen standardisointijärjestön CENELECin standardisarjaan HD 60364 Low-voltage electrical installations. Esikuvastandardit ovat muodoltaan harmonisointidokumentteja, jotka pitää ilmoittaa kansallisesti ja niiden vastaiset kansalliset standardit pitää kumota. Harmonisointiasiakirjan tekninen sisältö otetaan käyttöön kansallisena standardina, jolla on kansallinen tunnus.


Suomalainen SFS 6000 -standardisarja on varsin tarkka käännös esikuvastandardeista. Kunkin standardin alussa on mainittu esikuvana käytetty julkaisu. Esikuvastandardeihin voi tarvittaessa käydä tutustumassa SFS:n kirjastossa.


Sellaisiin standardeihin, joiden esikuvastandardi ei ole muuttunut, on tehty tarkistuksia, joissa on korjattu kirjoitusvirheitä ja saatettu viittaukset ajan tasalle. Lisäksi on tarpeellisissa kohdissa tarkistettu ajan tasalle viittaukset kansallisiin säädöksiin.


Standardin SFS 6000 osa 8 on kansallinen ja kattaa sellaisia aihepiirejä, joita esikuvastandardit eivät käsittele. Myös nämä on saatettu ajan tasalle.


Palaa otsikoihin

Standardien tärkeimmät sisältömuutokset

Standardeissa on runsaasti teknisen sisällön muutoksia. Seuraavassa on kerrottu joitain standardin valmistelijoiden mielestä keskeisiä muutoksia.


Suojausmenetelmät

 • Sähköiskulta suojaamista koskevaan standardiin SFS 6000-4-41 tuli vuoden 2007 painoksessa vaatimus, että kaikki tavanomaisen käytön pistorasiat pitää lisäsuojata 30 mA vikavirtasuojalla. Nyt on otettu käyttöön CENELECin muutos, jossa vikavirtasuojauksen vaatimus laajennetaan myös asuntojen ja niihin liittyvien piha-alueiden valaisimiin. Samalla on selvennetty elektronisten laitteiden käyttöä vikasuojaukseen koskevia ehtoja.

 • Kaapelit ovat tällä hetkellä ainoa sähkötuote, joka kuuluu EU:n rakennustuoteasetuksen alaisuuteen. Lämmön vaikutuksilta suojaamista koskevaan standardiin SFS 6000-4-42 on lisätty rakennustuoteasetuksen mukainen kaapelien luokittelu. Lisätietoja luokittelusta on annettu myös johtojärjestelmiä koskevassa standardissa SFS 6000-5-52. Esimerkiksi uloskäytävissä pitää silloin, kun kaapelia ei ole suojattu rakenteellisesti tulipalolta, käyttää luokan Cca-s1,d1,a2 kaapelia. Kirjaintunnus Cca tarkoittaa luokkaa, jossa kaapeli osallistuu paloon vain rajoitetusti. Lisäluokka s1 tarkoittaa, että kaapelista erittyy tulipalossa vain hyvin rajoitettu määrä savua, lisäluokka d1 tarkoittaa, että kaapelista voi pudota vain rajoitettu määrä pisaroita ja partikkeleja. Lisäluokka a2 tarkoittaa, että kaapelista voi vapautua vain rajoitettu määrä happoja ja syövyttäviä palokaasuja. Happoja muodostuu yleensä halogeeninen esim. kloorin palamistuotteista ja vedestä ja sen takia kaapeleita kutsutaan myös halogeenittomiksi. 

 • Standardiin SFS 6000-4-42 on lisätty myös CENELECin standardin muutokseen perustuva suositus sarjavalokaarivioilta suojaavan valokaarivikasuojan käytöstä sekä kansallinen suositus liesiturvalaitteiden käytöstä. Liesien aiheuttamat tulipalot ovat varsin yleisiä ja nyt on valmistunut eurooppalainen standardi liesiturvalaitteista, jolla tällaiset paloja voidaan ehkäistä. SESKO on ehdottanut tällaista suositusta myös esikuvastandardeihin.

 • Jännitehäiriöitä ja sähkömagneettisia häiriöitä koskevan standardin SFS 6000-4-44 ylijännitesuojausta koskeva luku 443 on uusittu uuden CENELECin standardin pohjalta. Suomessa on vähemmän ukkospäiviä kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, sen takia ehdotuksessa sallitaan enemmän riskiarvioinnin käyttöä kuin esikuvastandardissa. Ilmajohdolla tapahtuva syöttö edellyttää kuitenkin useimmiten ylijännitesuojien käyttöä.


Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen

 • Johtojärjestelmiä koskevan standardin SFS 6000-5-52 kaapelien kuormitettavuustaulukot on muutettu esikuvastandardien mukaisiksi. Ehdotukseen on lisätty liite, jossa selostetaan rakennustuoteasetuksen mukaista kaapelien luokittelua ja annettu suosituksia rakennustuoteasetuksen eri kaapeliluokkien käytöstä.

 • Kytkinlaitteita koskeva standardi SFS 6000-5-53 on uusittu kokonaan uusimpien CENELECin HD-asiakirjojen mukaiseksi. Standardi antaa kytkinlaitteista paljon enemmän tietoa kuin aikaisempi versio.

 • Standardin SFS 6000-5-53 luku 534 käsittelee ylijännitesuojien valintaa. Sähköasennukset pitää yleensä suojata transienttiylijännitteiltä syöttöpisteessä standardin SFS-EN 61642-11 mukaisella tyypin 2 ylijännitesuojalla.

 • Muita sähkölaitteita koskevaan standardiin SFS 6000-5-55 on lisätty ohjauspiirejä koskeva luku ja erillisiä generaattorilaitteistoja koskeva liite.


Tarkastukset

 • Tarkastuksia koskeva osa 6 on uusittu uuden HD-dokumentin pohjalta ja myös suomalaisen sähköturvallisuuslainsäädännön muutokset on otettu huomioon.


Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset

 • Erikoisasennuksia koskevissa SFS 6000-7 -standardeissa on kokonaan uusittu osat aurinkosähköjärjestelmistä (SFS 6000-7-712) sähköajoneuvojen lataamisesta (SFS 6000-7-722) ja lämmitysjärjestelmistä (SFS 6000-7-753).

 • Aurinkosähköjärjestelmiä asennetaan koko ajan lisää, ja sen takia niitä koskeva uusi standardi SFS 6000-7-712 on aikaisempaa laajempi ja perusteellisempi. Aurinkosähköjärjestelmän tuotto vaihtelee huomattavasti, mutta järjestelmän mitoittamiseen tarvitaan perustietoja, kuten paneeliston oikosulkuvirta standarditestiolosuhteissa ISC TSC.

 • Standardissa SFS 6000-7-722 annetaan ajan tasalla olevat vaatimukset sähköajoneuvojen lataamisesta. EU:n ns. jakeluinfradirektiivin mukaan julkisissa latausasemissa pitää olla vaihtosähkölle standardin SFS-EN 62196-2 tyypin 2 mukainen pistorasia tai ajoneuvopistoke. Tasasähkösyötöille pitää käyttää SFS-EN 62196-3 mukaista ajoneuvopistoketta.

 • Uusi lämmitysjärjestelmiä koskeva standardi SFS 6000-7-753 koskee kaikkia sisällä ja ulkona käytettäviä upotettuja sähkölämmitysjärjestelmiä.


Täydentävät vaatimukset

 • Täydentävissä kansallisissa SFS 6000-8 -standardeissa on kaikki standardit tarkistettu. Standardien rakennetta on uusittu mm. liittämällä vanhat standardit SFS 6000-812 ja 813 yhteen.

Edellä on lueteltu vain pieni osa muutoksista. Pienempiä muutoksia voi tarkastella tutkimalla rinnan uusittuja standardeja ja kumottuja standardeja. Uusista vaatimuksista pääsee selville myös osallistumalla aiheesta järjestettäville kursseille.

 

Palaa otsikoihin

SFS 6000 -standardisarjan asema

Standardisarjassa SFS 6000 annetaan sääntöjä sähköasennusten turvallisuuden varmistamiseen. Varsinaiset asennusten turvallisuutta koskevat määräykset annetaan sähköturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista. Säädöksissä annetaan kuitenkin vain turvallisuuden perusvaatimukset ja periaate, jonka mukaan määräysten vaatimukset täytetään noudattamalla standardeja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes julkaisee luettelon standardeista, joita noudattaen katsotaan sähköturvallisuuslain vaatimusten täyttyvän. Uusi luettelo julkaistaan todennäköisesti ensi vuoden alussa. Uusi SFS 6000 -standardisarja on valmisteltu siten, että se täyttää lainsäädännön vaatimukset. Sen takia standardeja voi soveltaa heti, kun ne on julkaistu.

 

Palaa otsikoihin

SESKOn komitea valmistellut

SFS 6000 standardien uudet painokset on valmistellut sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestö SESKOn komitea SK 64 Pienjännitesähköasennukset. Komiteassa on 20 jäsentä, jotka edustavat eri tahoja: sähkösuunnittelijoita, sähköurakoitsijoita, tarkastajia, laitetoimittajia, jakeluverkkoyhtiöitä, kouluttajia, sähköalan työntekijöitä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia. Komitean puheenjohtajana toimii Esa Tiainen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULista ja sihteerinä Tapani Nurmi SESKOsta.


Palaa otsikoihin

Eri maiden pienjänniteasennusstandardeja

Seuraavassa taulukossa on esitetty eräiden maiden kansallisten standardien tunnukset.

 

Maa

Tunnus

Nimi

Suomi

SFS 6000

Pienjännitesähköasennukset

Ruotsi

SS 4364000

Elinstallationsreglerna. Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning

Norja

NEK 400

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Saksa

DIN VDE 0100

Errichten von Niederspannungsanlagen

Iso-Britannia

BS 7671

Requirements for Electrical Installations

Ranska

NFC 15-100

Installations électriques à basse tension

Italia

CEI 64-8

Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione

Espanja

UNE 20460

Instalaciones eléctricas en edificios.

 

Eri maiden standardit eivät ole identtisiä, mutta perusrakenne ja perusvaatimukset ovat kaikissa maissa samoja. Kansalliset standardit eroavat toisistaan mm. sen takia, että mikä painos harmonisointiasiakirjasta on kussakin maassa otettu käyttöön. Lisäksi monissa maissa on käytössä kansallisiin erityisolosuhteisiin liittyviä poikkeamia ja lisästandardeja.


Palaa otsikoihin

Standardit ja käsikirjat

SFS 6000 -standardeja on mahdollista hankkia joko yksittäisinä standardeina tai SFS-käsikirjoina. Standardeja voi hankkia SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi tai puh. 09 1499 3353 sekä sähköpostitse sales@sfs.fi.


Standardit on julkaistu myös SFS-käsikirjoina 600-1-1 ja 600-1-2. Käsikirjan osa 1-1 sisältää SFS 6000 standardien osat 6000-1 – 6000-6. Osa 1-2 sisältää standardin osat 6000-7 – 6000-8 sekä ajankohtaiset sähköturvallisuutta koskevat säädökset. Käsikirjan osan 1-1 hinta on 145 euroa (+alv 10 %). Käsikirjan osan 1-2 hinta on 85 euroa (+alv 10 %). Yhdelle käyttäjälle tarkoitetun pdf-muotoisen koko SFS 6000 -sarjan sisältävän käsikirjan hinta on 350 euroa (+alv 24 %).


Oppilaitoksille ja päätoimisille sähköalan opiskelijoille annetaan painetuista kirjoista oppilaitosalennus, ota yhteyttä SFS:n standardien myyntiin. Ota yhteys myyntiin myös silloin, kun haluat standardeja yrityksen verkkoon.


Palaa otsikoihin

SFS 6000:2017 -sarjan julkistustilaisuuden aineisto


Pienjännitesähköasennuksia käsittelevä standardisarja SFS 6000:2017 julkistettiin SFS:n kokouskeskuksessa 5. lokakuuta pidetyssä tilaisuudessa. Julkistamistilaisuuden esitysten aineistot ja tallenne ovat katsottavissa SFS:n verkkosivuilla kohdassa Menneet tapahtumat.   


Palaa otsikoihin

Esite standardisarjasta SFS 6000


SFS on julkaissut kahdeksansivuisen esitteen SFS 6000 -standardisarja 2017 Pienjännitesähköasennukset. Llinkki esitteen pdf-versioon.


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

17.1.2019 Euroopan komissio sponsoroi sähköisen laskutuksen (eInvoicing) käyttöönottoa – standardit käyttöön maksutta

Euroopan komission tavoitteena on siirtyä vuoden 2020 aikana julkisissa hankinnoissa sähköiseen laskutukseen. Saavuttaakseen tavoitteensa komissio sponsoroi julkisten hankintojen sähköisen laskutuksen standardien käyttöönottoa EU:n alueella. Kaksi sähköisen laskutuksen tärkeintä standardia on mahdollista hankkia SFS:n verkkokaupasta käyttäjälle maksutta.

Lue lisää

10.1.2019 Kattolamppujen pistokytkin muuttuu

Suomessa käytössä oleva kattovalaisimien pistoke uudistuu. Jo 30 vuotta on ollut käytössä helppokäyttöisiä ruotsalaiseen standardiin perustuvia pistokkeita, jotka ovat korvanneet perinteiset sokeripalat. Uusi pistoke perustuu vuonna 2009 eurooppalaiseksi standardiksi vahvistettuun maailmanlaajuiseen standardiin. Pohjoismaat hakivat ja saivat standardin käyttöönottoon kymmenen vuoden siirtymäajan, joka päättyy 1.4.2019.

Lue lisää

8.1.2019 SFS:n luettelo 1/2019 ilmestynyt

SFS:n luettelo 1/2019 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan loka-joulukuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Luettelosivulla on myös linkki 5.12.2018 julkaistuun SFS:n kansalliseen työohjelmaan. Seuraava luettelo ilmestyy huhtikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization