header kompassi
A- A+

Standardit luovat kasvua ja auttavat yrityksiä menestymään


Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa on tehty tutkimus standardien vaikutuksesta Pohjoismaiden talouteen (The Influence of Standards on the Nordic Economies). Yhteispohjoismaisen ryhmän toteuttamassa tutkimuksessa analysointiin sekä makro- että yritystasolla, miten standardien käytön lisääminen vaikutti Pohjoismaiden taloudelliseen kehitykseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 179 standardeja jo työssään käyttävää pohjoismaista yritystä kahdeksalta toimialalta. Tutkimus toteutettiin vuoden 2017 aikana.


Standardisointi on avain toimivaan ja kestävään yhteiskuntaan sekä talouskasvun lisäämiseen. Se on myös tae laadusta ja tapa ansaita kuluttajien luottamus.


Standardit ovat yrityksille ja organisaatioille yhteistä tietoa hyvistä käytännöistä. Eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laaditut standardit ovat tehokas tapa levittää ja soveltaa tietoa ja sitä kautta edistää taloutta.


Standardisointi on osaltaan kasvattanut työn tuottavuutta kaikissa Pohjoismaissa. Standardit ovat pieniä parannuksia, mutta laajasti käytettynä niiden vaikutus on tehokas. Tutkimus osoittikin, että standardikannan kaksinkertaistaminen kasvatti työn tuottavuutta 10,5 % ja että standardisointi selittää keskimäärin 0,7 % vuosikasvun työn tuottavuudessa. Tämä viittaa siihen, että standardisointi on sidoksissa jopa 39 % työn tuottavuuden kasvuun ja 28 % BKT:n kasvuun Pohjoismaissa tarkastelujaksolla 1976–2014. Vaikka standardit ovat olennainen osa tätä kasvua, ne ovat vain yksi talouden osa, minkä takia tuloksia tulee pitää ylärajana.


Graafi-2


Standardit tarjoavat pohjoismaisille yrityksille suoremman tien ulkomaisille markkinoille ja mahdollisuuden kasvattaa myyntiä. Standardit ovat myös hyvä keino edistää innovaatioiden pääsyä markkinoille.


Tutkimus vahvisti, että standardit ovat pohjoismaisille yrityksille tärkeä tapa parantaa myyntiä ja markkinoille pääsyä. Tutkimukseen kuuluva yrityskysely osoitti myös, että standardien noudattaminen on pohjoismaisille yrityksille tärkeää. Yrityksille tärkeimmät syyt käyttää standardeja olivat markkinoille pääsyn helpottaminen (34 % vastaajista), tuotteen tai palvelun laadun parantaminen (32 % vastaajista) ja riskien pienentäminen (26 % vastaajista). Standardien tuomat hyödyt olivat samankaltaisia yrityksen toimintamaasta riippumatta.


Standardit auttavat yrityksiä pysymään teknologisen kehityksen tahdissa ja ennakoimaan tulevaa kehitystä. Standardeilla on myös tärkeä rooli tehokkuuden ja laadun parantamisessa sekä asiakkaiden luottamuksen kasvattamisessa.


Jopa 85 % vastaajista on samaa mieltä siitä, että standardit kasvattavat asiakkaiden luottamusta yritykseen. Kolmannes yrityksistä kertoi myös, että standardit parantavat niiden tuotteiden ja palveluiden laatua ja yksinkertaistavat viestintää toimittajan ja asiakkaan välillä. Vientiyrityksistä 69 % on lisäksi sitä mieltä, että standardit yksinkertaistavat tuotteiden ja palveluiden vientiä. Standardit vaikuttavat helpottavan vientiä yhtä paljon sekä pienissä että suurissa vientiyrityksissä.


Kuudesosa vastaajista tähdensi, että standardit ovat hyvä tapa seurata teknistä kehitystä. Tulos koski kaikkia toimialoja, mutta sitä pidettiin erityisen tärkeänä seuraavilla toimialoilla: kalatalous (73 %), ICT (67 %) sekä kauppa (65 %).


Suurin osa standardeja ostavista yrityksistä (87 %) pitää standardisointia tärkeänä osa tulevaisuuden toiminnan suunnittelua. Kolme neljästä yrityksestä (73 %) kokee myös, että standardien hyödyt ovat suuremmat kuin niiden kulut, ja 18 % kokee, että hyödyt ovat yhtä suuret kuin kulut. Yleisesti ottaen havaittiin, että mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin se arvioi standardien käyttämisen hyödyt niiden aiheuttamia kuluja suuremmiksi.Yhteenveto tutkimuksesta


Tutkimusraportti englanniksi


Tietoja muista standardien taloudellista hyötyä käsittelevistä tutkimuksista


The Economic Benefits of Standardisation. DIN


The Economic Contribution of Standards to the UK Economy
SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

19.9.2018 Muutoksia rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) vaatimuksiin

Rakenteellisten teräsrakenteiden (EN 1090) teknisiin vaatimuksiin on tullut muutoksia. Konepajalla on vuoden 2018 loppuun asti aikaa käydä läpi oma toimintansa ja sopeuttaa sen kirjallisessa kuvauksessa, FPC-manuaalissa, esitetyt tekniset vaatimukset uuden standardin SFS-EN 1090-2:2018 mukaisiksi.

Lue lisää

19.9.2018 Sähköpostiliikenne takkuaa

SFS:n verkkoyhteyksissä on häiriöitä eikä SFS voi tällä hetkellä vastaanottaa sähköposteja. Vikaa korjataan parhaillaan. Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse.

Lue lisää

18.9.2018 Standardi mahdollistaa rajat ylittävän kaupan sähköisen laskutuksen

Uusi lakiesitys sähköisestä laskutuksesta pyrkii tehostamaan ja lisäämään verkkolaskujen käyttöä. Laki pohjaa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin standardiin, joka korvaa EU- ja Efta-maiden omat standardit.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization