Suomen Standardisoimisliitto
 SFS News 29.2.2012 
yleisheader

SFS:n www-sivut ovat uudistuneet

 

SFS:n verkkosivut www.sfs.fi on uudistettu. Sivujen sisältö, rakenne ja ilme ovat muuttuneet oleellisesti. Uudet sivut julkistettiin 29.2.2012.

 

Sivuilta löytää tiedot oman aihealueen uusimmista SFS-standardeista sekä standardien valmistelusta vastaavista CENin ja ISOn teknisistä komiteoista Lisäksi kävijä ohjataan lisätiedon äärelle niiden toimialayhteisöjen kotisivuille, jotka vastaavat aihealueen standardisoinnista.            

 

Metadataa standardisoidaan kirja-alalle Suomen johdolla

 

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn teknisen komitean 46 (Tieto ja dokumentointi) alakomitean 4 (Technical interoperability) sihteeristö- ja puheenjohtajavastuu siirtyi Uudesta Seelannista Suomeen vuoden 2012 alussa. Alakomitean sihteeri on Kati Heiskanen SFS:stä ja puheenjohtaja Juha Hakala Kansalliskirjastosta. He toimivat myös TC 46:n toimialasta Suomessa vastaavan Tietohuoltokomitean sihteerinä ja puheenjohtajana.

 

TC 46 kehittää standardeja ensisijaisesti kirja-alan ja muistiorganisaatiodien (kirjasto, arkistot, museot) tarpeisiin. Viime vuosina sen toimenkuva on laajentunut digitaalisten tietoaineistojen hallinnan suuntaan.

 

TC 46/SC 4:n vastuualue on metadata ja tietoliikenne. Sen standardeja ovat esimerkiksi kirjastojen kuvailutietojen vaihtoon tarkoitettu ISO 2709, Internetissä laajalti käytetty Dublin Core (ISO 15836) sekä tiedonhakustandardi ISO 23950.

 

SFS:n standardisointia edistävä projektirahoitus vuonna 2012

 

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi SFS on myöntänyt vuodesta 2008 lähtien projektiavustuksia hankkeisiin, joiden avulla aktivoidaan suomalaisia hyötymään standardeista ja standardisoinnista. Tähän mennessä rahoitusta on myönnetty yhteensä n. 50 projektille.

 

Vuoden 2012 osalta SFS:n hallitus on päättänyt rajoittaa hakijapiiriä siten, että projektirahoitusta voivat hakea vain SFS:n kanssa yhteistyössä toimivat eri aloja edustavat toimialayhteisöt. Syy tämänkertaiseen rajaukseen on viimeaikaisten talouskriisien johdosta heikentynyt sijoitusomaisuuden tuotto. 

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS:n projektirahoitus vuodelle 2012 on nyt toimialayhteisöjen haettavissa. Kuten ennenkin, projektien tulee edistää standardisointia Suomessa tai kasvattaa standardisointiin osallistumisesta ja standardien käytöstä suomalaisille saatavia hyötyjä. Rahoitus on projektikohtaista ja sitä voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. SFS:n osuus kokonaisrahoituksesta sovitaan tapauskohtaisesti ja voi olla enintään 70 %. Poikkeuksen tästä voivat mahdollisesti tehdä opinnäytteisiin ja tutkimusapurahoihin liittyvät projektit.

 

Projektirahoitusta 2012 koskevat ohjeet ja lomakkeet ovat saatavilla SFS:n www-sivuilta. Projektirahoituksen hakuaika päättyy 21.3.2012.

 

Rakennustuotteista uusia SFS-ICS-ryhmiä

 

SFS-standardien SFS-ICS-ryhmittelyyn on lisätty oma pääryhmä ”90 Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit”. Standardit ovat edelleen asianomaisessa rakennustuotteiden SFS-ICS-ryhmässä, mutta myös jossain pääryhmän 90 alaryhmässä.

 

Uudistus helpottaa omia tuotteita koskevien rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien seurantaa. Mistä tahansa SFS-ICS-ryhmästä voi tehdä kestotilauksen. Kyse voi olla paperille painetuista julkaisuista tai SFS ONLINE –palvelusta.

 

Jätteet energiaksi

 

Energiakäyttö on yksi jätteen hyötykäytön vaihtoehto. Polttokelpoisesta jätteestä voidaan valmistaa teollisesti kierrätyspolttoainetta ja näin vähentää kaatopaikalle joutuvaa jätettä. Suomen aloitteesta on kiinteistä kierrätyspolttoaineista valmistunut eurooppalainen standardisarja. Sen keskeisin standardi, vaatimuksia ja luokkia käsittelevä SFS-EN 15359 julkistettiin 16. helmikuuta.

 

Standardissa SFS-EN 15359 esitetään kiinteiden kierrätyspolttoaineiden luokitusjärjestelmä ja vaatimukset kierrätyspolttoaineesta esitettävistä ominaisuuksista tietyn mallipohjan mukaisesti. Lisäksi siinä on mallipohja vaatimustenmukaisuusvakuutukselle. Standardissa annetaan myös esimerkkejä kiinteän kierrätyspolttoaineen luokituksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta.

 

Standardin on tarkoitus toimia työkaluna, joka mahdollistaa kiinteiden kierrätyspolttoaineiden tehokkaan kaupan ja edistää niiden hyväksymistä polttoainemarkkinoilla. Standardi edistää myyjän ja ostajan välistä yhteisymmärrystä ja helpottaa polttoaineen hankintaa, kuljetusta rajan yli, käyttöä ja valvontaa sekä hyvää yhteydenpitoa laitevalmistajien kanssa.

 

Standardissa esitetään vaatimustenmukaisuussäännöt, jotka kiinteän kierrätyspolttoaineen on täytettävä, jotta se voidaan luokitella luokitusjärjestelmän mukaisesti. Kiinteän kierrätyspolttoaineen luokitus perustuu polttoaineen kolmen tärkeän ominaisuuden: tehollisen lämpöarvon, klooripitoisuuden ja elohopeapitoisuuden raja-arvoihin. Kukin ominaisuus on jaettu viiteen luokkaan.

 

Suomessa on vuodesta 2000 ollut käytössä kierrätyspolttoaineista standardi SFS 5875. Tämä standardi on nyt kumottu ja korvattu uusilla eurooppalaisilla standardeilla. Eurooppalaiset standardit laatineen teknisen komitean CEN/TC 343 puheenjohtajana on Martin Frankenhaeuser Suomesta. Komitean sihteerinä toimii Eija Mäkinen SFS:stä. Suomessa kierrätyspolttoaineiden standardisoinnista vastaa Yleinen Teollisuusliitto SFS:n toimialayhteisönä.  

 

Standardissa SFS-EN 15359 on 41 sivua. Se sisältää tekstin suomeksi ja englanniksi. Standardia myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, www.sfs.fi, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi.