Suomen Standardisoimisliitto
 Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit 22.8.2016 
header terveys 610 x 135 kopio

Potilaspyjamastandardien uusiminen lausuntovaiheessa


Kansallisten potilaspyjamastandardien uudistus on edennyt lausuntovaiheeseen. Useita standardeja aiotaan korvata uudella standardilla ”Sairaalatekstiilit. Potilasvaatteet. Trikoo pyjama, yöpaita ja avopaita” (E303). Tekstiilien standardisoinnista Suomessa vastaa Standardisoimisyhdistys TEVASTA. Standardiehdotukseen voi antaa kommentteja 9.9.2016 asti.


Lue lisää.Vanhustenpalvelut-komitea käynnistyy


Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin uusi vanhusten palveluita käsittelevä tekninen komitea CEN/TC 449 pitää aloituskokouksen Brysselissä 19. syyskuuta. Kokouksessa vahvistetaan komitean soveltamisala ja käsitellään toimintastrategiaa ja työohjelmaa. Suomi osallistuu tähän ensimmäiseen kokoukseen.


Yleinen Teollisuusliitto YTL perustaa komiteaa varten kansallisen seurantaryhmän, jonka toimintaan voivat kaikki asiasta kiinnostuneet liittyä. Komitean työ tulee koskemaan arki- ja asumispalveluita tarvitsevien iäkkäiden ihmisten hoidon, palvelun, sairaanhoidon ja kuntoutuksen laatua. Standardeja voidaan hyödyntää palvelujen laadunvarmistuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Standardit antavat työkalun myös palvelujen kilpailuttamiseen.


Pohjoismaat ovat komiteassa hyvin edustettuina – sekä Ruotsi, Norja että Suomi osallistuvat vanhusten palveluita käsittelevän standardien laadintaan aktiivisesti. Komitean sihteeristötehtäviä hoitaa Ruotsi.


Lisätiedot Pertti Isoniemi, YTL (etunimi.sukunimi@ytl.fi)Tavoitteena potilaskeskeinen hoito – uusi komitea CENiin


Myös potilaat tulevat standardisoinnin kohteeksi. CEN on perustanut uuden teknisen komitean CEN/TC 450 ”Minimum requirements of patient involvement in person-centred care”.  Komitean tehtävänä on potilaskeskeiseen terveydenhoitoon ja kuntoutukseen liittyvien käytäntöstandardien laatiminen. Standardeissa kerrottaan pelisäännöt siitä, miten terveyspalveluorganisaatio ja potilas yhteistyössä pääsevät mahdollisimman hyvään hoitotulokseen. Tämä on terveydenhuoltotoimialan ensimmäinen työkohde, joka koskee suoraan kuluttajia. Komitean sihteeristötehtävät ovat Ruotsilla.


Lisätiedot Pertti Isoniemi,YTLISOlle uusi komitea terveyspalveluorganisaation johtamisesta


Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on perustanut USAn aloitteesta uuden teknisen komitean ISO/TC 304 ”Healthcare administration”.  Komitea käsittelee terveyspalveluorganisaation johtamista ja kustannustehokkuutta koskevaa standardisointia. Standardissa tullaan painottamaan erityisesti organisaation talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämistä. Lisäksi standardissa tullaan käsittelemään mm. riskinhallintaa ja kuljetus- ja toimitusketjujen hallintaa sekä organisaation sisäistä seurantaa.


Terveyspalveluorganisaatioille on jo olemassa erityisesti ja nimenomaan terveyspalveluyrityksille räätälöity eurooppalainen laatujärjestelmästandardi SFS-EN 15224:2013, joka pohjautuu standardiin ISO 9001, mutta kertoo lisäksi alakohtaiset vaatimukset. Standardia voi käyttää ISO 9001 sijasta.


Lisätiedot Pertti Isoniemi, YTLStandardin ISO 45001 valmistuminen viivästyy


Työterveyden ja –turvallisuuden johtamisen standardin ISO 45001 julkaiseminen viivästyy. Standardiehdotus ISO/DIS 45001 ei tullut hyväksytyksi äänestyksessä. Äänestyksessä ehdotusta vastustaneiden osuus oli 28 %. Tullakseen hyväksytyksi standardiehdotusta vastaan saa olla enintään 25 % äänistä.


Standardista on päätetty tehdä uusi ehdotus. Se valmistunee alkuvuonna 2017. Uusi standardi ilmestynee siten aikaisintaan kesäkuussa 2017. Valmistuessaan ISO 45001 tulee korvaamaan julkaisun OHSAS 18001.


Lisätiedot Sari Sahlberg, SFS etunimi.sukunimi@sfs.fiOpaskoiria koulutetaan jatkossa standardein


Opas- tai avustajakoira on vammaiselle korvaamaton apu käytännön toimissa. Koiran ja omistajan välisen yhteistyön täytyy sujua hyvin. Hyvä kouluttaja osaa opastaa koiran valinnassa, jolloin vammainen henkilö saa avukseen ja kumppanikseen juuri hänen luonteellensa sopivan ja tarpeitaan vastaavan koiran.


Alalta ovat puuttuneet yhtenäiset ohjeet siitä, mitä seikkoja koirakoulutuksessa on otettava huomioon. CENissä on hyväksyttävänä standardisointialoite, joka koskee opaskoirien koulutusta. Standardissa tullaan käsittelemään mm. koiran koulutusta, hoitoa ja avustajatyöskentelyä sekä koirakouluttajan pätevyyttä. Standardin tavoitteena on parantaa vammaisen elämänlaatua.


Suomessa odotetaan standardisointityön alkamista mielenkiinnolla – kiinnostusta standardin laadintaan on ollut. Suomessa toimii muutama opaskoirakoulu. Standardisointiprojektin alkaminen varmistuu 13. syyskuuta.


Lisätiedot Pertti Isoniemi, YTL

   

 

Kestävä kehitys kaupungeissa – Artikkeli


SFS:n artikkelissa tarkastellaan uutta standardia ISO 37101 kestävän kehityksen edistämisestä kaupungeissa. Toimintaympäristöä käsitellään standardissa kuuden kestävän kehityksen laajaan tavoitteen kautta. Niitä ovat mm. sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä hyvinvointi. Standardissa on konkreettisia esimerkkejä kysymyksistä, joita on hyvä pohtia kestävän kehityksen 12 eri alueella, kuten terveyspalveluissa.


Lue artikkeli


 

 


 

Puhdastilastandardeja

suomennettu


SFS-EN ISO 14644-1:2015 Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 1: Hiukkaspitoisuuden perusteella tehtävä puhtausluokitus


Standardissa esitetään ilmanpuhtauden luokitus ilmassa olevien hiukkasten määrän perusteella. Se sisältää testimenetelmän, jonka avulla puhtausluokka määritetään. Standardissa on määritelty yhdeksän puhtausluokkaa ja näiden luokkien hiukkaskoot ja -pitoisuudet. Puhtausluokan määrityksestä on standardissa lukuisia havainnollistavia esimerkkejä ja taulukoita.


SFS-EN ISO 14644-2:2015 Puhdastilat ja puhtaat alueet. Osa 2: Puhdastilan ilmanpuhtauden seuranta hiukkaspitoisuuden perusteella


Puhdastilalle laaditaan yleensä seurantasuunnitelma, jonka mukaan seurataan puhdastilan tai puhtaan vyöhykkeen kykyä säilyttää sille määritelty puhtausluokka. Vaatimukset perustuvat hiukkaspitoisuuden mittauksiin. Standardin kakkososassa esitetään seurantaa koskevat vaatimukset. Suomennos ilmestyy syksyllä 2016.


Lisätiedot Pertti Isoniemi, YTL


SFS:n verkkokaupasta

löydät kaikki terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit.


SFS-update-palvelu


Haluatko tietää, milloin sinua kiinnostava standardi julkaistaan tai mitä standardeja on valmisteilla tietystä aihealueesta? SFS-update seuraa standardeja ehdotuksesta kumoamiseen. Kysy lisää info@sfs.fi.


Forum 2016


Standardisoinnin vuositapahtuman Forum 2016 teemana 27.10.2016 on Älykkääseen yhteiskuntaan standardeilla. Aihetta tarkastellaan mm. terveysteknologian näkökulmasta.


Ilmoittaudu nyt SFS:n tapahtumakalenterissa.


Pidetyt tapahtumat


Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallinta-järjestelmien vaatimuksia koskevaa uusittua standardia SFS-EN ISO 13485 käsitelleen, 6.6.2016 pidetyn, tilaisuuden aineisto on nyt julkaistu SFS:n verkkosivuilla.


Lue lisää


Henkilöuutiset


Diplomi-insinööri Saara Hassinen on valittu Terveysteknologian Liitto ry:n (FiHTA) toimitusjohtajaksi 1.8.2016 alkaen. Hän siirtyi tehtävään terveys- ja hyvinvointialan SHOKin SalWe Oy:n toimitusjohtajan paikalta.


Julkaisijat:

YTL


 

SESKO


SFS-logoFIHTA HealthtechFINLAND LOGOToimitus:


SFS Malminkatu 34, 00100 Helsinki, puh 09 149 9331

Päätoimittaja: Jyrki Alanko, etunimi.sukunimi@sfs.fi