header tekijänoikeus
A- A+
 

Standardien tekijänoikeus


Standardit, SFS-käsikirjat ja muut vastaavat julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Kun käyttäjä hankkii tällaisen julkaisun, hän saa tietyt käyttöoikeudet siihen.

 

Standardin käyttäjän näkökulmasta tekijänoikeuksien loukkaukset saattavat johtaa standardin vääränlaiseen soveltamiseen, jos sisältöön esimerkiksi tehdään harhaanjohtavia muutoksia vaikka tahattomastikin. Koska standardeja myydään standardisointityön rahoittamiseksi, tekijänoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää standardisointijärjestelmän toimivuudelle.

 

Standardit on aina tarkoitettu tarkoitettu vain organisaation sisäiseen käyttöön. SFS:stä tulee pyytää etukäteen lupa, jos haluat lähettää kopioita standardista esimerkiksi sähköpostitse, ottaa lisäkopioita tai  laittaa suoria lainauksia myytäviin tuotteisiin. Tällöin kyseeseen voi tulla myös lisäveloitus standardin käytöstä.


Standardeja tai otteista standardeista ja muista vastaavista  julkaisuista ei saa laittaa julkisille verkkosivuille.


Kenellä on tekijänoikeus?

SFS-standardien, muiden vastaavien SFS- julkaisujen ja SFS-käsikirjojen tekijänoikeus on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä tai SFS:llä ja jollakin toisella organisaatiolla yhdessä. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi CEN (European Committee for Standardization) ja ISO (International Organization for Standardization).


ISO-standardien tekijänoikeus on ISO:lla ja IEC-standardien IEC:llä. Eri maiden kansallisten standardien tekijänoikeus on ao. maan standardisoinnista vastaavalla organisaatiolla. SFS:n tehtävänä on valvoa kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen (ISO ja CEN) sekä niiden jäsenten standardien tekijänoikeutta Suomessa.


Mitä julkaisuja tekijänoikeuslaki koskee?

Tekijänoikeuslain suojaamia julkaisuja ovat standardit (SFS-, SFS-EN-, SFS-EN ISO- ja SFS-ISO, ISO, EN), muut standardeja vastaavat julkaisut kuten tekniset raportit (TR) ja tekniset spesifikaatiot (TS), SFS-käsikirjat sekä standardien korjaukset (Cor) ja lisäykset (Amd). Tekijänoikeuslaki koskee myös standardiluonnoksia, esimerkiksi komitealuonnoksia (CD) ja äänestysvaiheessa olevia standardiehdotuksia kuten prEN, FprEN, ISO DIS ja ISO FDIS.


Sähköisten julkaisujen käyttöoikeus

SFS-verkkokaupasta voi ladata SFS-, ISO- sekä IEC-standardeja sekä CENin julkaisuja omalle koneelle pdf-tiedostona. SFS toimittaa standardeja pdf-tiedostona myös sähköpostitse. Julkaisut saa tallentaa niin monelle työasemalle kuin lisenssejä on hankittu, ja niistä saa otttaa paperitulosteen.

 

Jos julkaisu on ostettu SFS:n verkkokaupasta tai toimitettu sähköpostitse, sitä ei saa tallentaa esimerkiksi yrityksen intranetiin. Verkkokäyttöä varten tulee pyytää asiakaspalvelusta erillinen lupa. Verkkokäytöstä veloitetaan käyttöoikeusmaksu, joka perustuu standardin hintaan ja käyttäjien määrään.


Kaikkien pdf-tiedostojen ja paperikopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.


Pdf-tiedostot suojataan ns. DRM-suojauksella.


Standardit online-palvelusta

SFS-, ISO- ja IEC-standardeja voi hankkia organisaation käyttöön online-palveluna, johon asiakas valitsee itse kokoelman standardeja. Tällöin SFS tekee asiakkaan kanssa kirjallisen käyttöoikeussopimuksen.

 

Online-palvelun kautta asiakas saa oikeuden käyttää standardeja tai niiden kopioita organisaation sisäisessä toiminnassa. Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa organisaation ulkopuolelle esimerkiksi tarjouspyynnön, tarjouksen tai mahdollisen markkinointimateriaalin liitteenä. Tämä koskee myös kopiointia ja käyttöä yksityiseen tai henkilökohtaiseen tarkoitukseen.  SFS:stä tulee pyytää etukäteen lupa, jos haluat lähettää kopioita standardista eteenpäin esimerkiksi sähköpostitse, ottaa lisäkopioita, tallentaa organisaation sisäiseen verkkoon tai ottaa suoria lainauksia myytäviin tuotteisiin.


Online-palvelusta tehtävässä sopimuksessa määritellään tarkemmin käyttöehdot.


Jos oppilaitoksella on sopimus standardien online-käytöstä, opiskelijat saavat lukea standardeja palvelussa, mutta eivät tulostaa niitä. Opettajilla on laajemmat käyttöoikeudet: He voivat esimerkiksi ottaa kohtuullisen määrän valokopioita tulostetusta yksittäisestä standardista, luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista opiskelijoille sekä esitellä osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Opetushenkilökunta saa käyttää otteita yksittäisistä standardeista opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa.


Kaikkien kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.

 

Lainaukset myytävissä tuotteissa

Lainauksia ja tiivistelmiä standardeista voi käyttää myytävissä tuotteissa kuten kirjoissa ja ohjelmistoissa, mutta tällöin tulee pyytää SFS:ltä julkaisulupa etukäteen, samoin lähdeviittaukset tulee laittaa asianmukaisesti.

 

SFS veloittaa julkaisuluvasta käyttömaksun, jonka suuruus riippuu standardista tehtävän lainauksen laajuudesta ja myytävän tuotteen painosmäärästä. Lisäksi hinnoittelussa huomioidaan julkaisuluvan mahdollinen vaikutus standardin tulevaan myyntiin.


Lisätulosteet ja kopiot

Jos olet hankkinut  standardin ja haluat jakaa siitä paperikopioita esimerkiksi sisäisessä kokouksessa tai lähettää kopion siitä kollegallesi sähköpostitse, tämä on mahdollista lisämaksua vastaan. Tällöin tulee olla etukäteen yhteydessä SFS:ään. 


Kaikkien kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin. Kopion etusivulla tulee kertoa, että kopiointiin on saatu lupa.

 

Kopiosto ry on lain antamin valtuuksin tehnyt sopimuksia valokopioinnista monien eri yhteisöjen ja yritysten kanssa. Kopioston sopimuksella saatu yleislupa kopiointiin ei koskaan oikeuta koko julkaisun kopiointiin. Standardien osittainen kopiointi on sallittua alla esitetyllä tavalla:

 

  • Opetusta varten opettaja saa kopioida samasta standardista lukukaudessa yhden kappaleen kutakin oppilasta varten. Koko standardia ei saa kopioida, vaan enintään puolet käännetystä sivumäärästä, ei kuitenkaan yli 20 sivua. Piirtoheitinkalvojen ja muun sähköisen opetusmateriaalin tekeminen on sallittua.
  • Tutkimuksessa saa kopioida omaan käyttöön.
  • Opiskelijoilla on lopputyössään lupa lainata otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista.
  • Yksityishenkilö saa kopioida vapaasti omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimaansa standardia. Kopiointi kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä. 

Standardit sisäisessä dokumentoinnissa

 Standardeja kannattaa soveltaa ja käyttää organisaation omassa dokumentoinnissa kuten käyttöohjeissa ja oppaissa. Jos standardista kopioidaan otteita dokumenttiin, tulee pyytää etukäteen SFS:n lupa, ellei tästä ole sovittu esimerkiksi online-sopimuksessa. Lupa myönnetään tapauskohtaisesti käytettävän standardiotteen laajuuden mukaan. Ao. dokumentissa tulee kertoa, että standardin lainaamiseen on saatu lupa.


Kenen käyttöön standardi on hankittu?

Standardien alareunassa on ns. vesileima, josta näkyy standardin hankkinut organisaatio ja usein myös vastuuhenkilö. Lisäksi pdf-tiedostona toimitetun standardin etusivulla kerrotaan standardin käyttöoikeuksista. 


Lisätietoja tekijänoikeusasioista


Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
PL 130, 00101 HELSINKI
puh. 09 149 9331
www.sfs.fi

Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI
puh. 09 406 197
www.kopiosto.fi

Tekijänoikeudet standardit ja internet (pdf) (2.2 MB)

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization