header valokeila
A- A+

Laadunhallinnan periaatteetPalaa otsikoihin

1. Asiakaskeskeisyys


Laadunhallinnan ensisijainen tavoite on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset.


Jatkuva menestys saavutetaan, kun organisaatio saavuttaa ja säilyttää asiakkaiden ja muiden olennaisten sidosryhmien luottamuksen. Kaikki vuorovaikutustilanteet asiakkaan kanssa ovat mahdollisuuksia tuottaa lisää arvoa asiakkaalle. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien nykyisten ja tulevien tarpeiden ymmärtäminen edesauttaa organisaation jatkuvaa menestystä.


Tärkeimmät hyödyt:


— Suurempi asiakkaan saama arvo
— Parempi asiakastyytyväisyys
— Parempi asiakasuskollisuus
— Parempi asiakassuhteiden jatkuvuus
— Parempi organisaation maine
— Suurempi asiakaskunta
— Suuremmat tuotot ja markkinaosuus.


Palaa otsikoihin

2. Johtajuus


Organisaation  ylin johto määrittelee organisaatiolle yhteisen tarkoituksen ja suunnan. Koko johto alempi johto mukaan lukien luo olosuhteet, joissa ihmiset osallistuvat täysipainoisesti organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen.


Yhteisen tarkoituksen ja suunnan luominen sekä ihmisten täysipainoinen osallistuminen antaa organisaatiolle mahdollisuuden yhdenmukaistaa strategiansa, politiikkansa, prosessinsa ja resurssinsa niin, että se saavuttaa tavoitteensa.


Tärkeimmät hyödyt:


— Organisaation laatutavoitteet saavutetaan vaikuttavammin ja tehokkaammin.
— Organisaation prosesseja koordinoidaan paremmin.
— Organisaation eri tasojen ja toimintojen välinen viestintä paranee.
— Organisaation ja siihen kuuluvien ihmisten toimintakykyä kehitetään ja parannetaan, jotta saavutetaan halutut tulokset.


Palaa otsikoihin

3. Ihmisten täysipainoinen osallistuminen


Kun kaikilla organisaation eri tasoilla olevilla ihmisillä on tarvittava pätevyys ja mahdollisuus vaikuttaa ja kun he osallistuvat täysipainoisesti, organisaatiolla on parempi kyky luoda ja tuottaa


Jotta organisaatiota voidaan johtaa vaikuttavasti ja tehokkaasti, on tärkeää kunnioittaa kaikkia organisaation eri tasoihin kuuluvia ihmisiä ja saada heidät osallistumaan. Tunnustuksen antaminen, vaikutusmahdollisuudet sekä pätevyyden lisääminen tukevat ihmisten täysipainoista osallistumista organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen.


Tärkeimmät hyödyt:


— Organisaatioon kuuluvat henkilöt ymmärtävät paremmin organisaation laatutavoitteet, ja heillä on suurempi motivaatio saavuttaa ne.
— Ihmiset osallistuvat paremmin parantamistoimiin.
— Yksilökohtainen kehittyminen, aloitteet ja luovuus lisääntyvät.
— Ihmiset ovat tyytyväisempiä.
— Koko organisaation luottamus paranee ja yhteistyö lisääntyy.
— Yhteisiin arvoihin ja kulttuuriin kiinnitetään enemmän huomiota kaikkialla organisaatiossa.


Palaa otsikoihin

4. Prosessimainen toimintamalli


Johdonmukaiset ja ennustettavissa olevat tulokset saavutetaan vaikuttavammin ja tehokkaammin, kun toimintoja käsitellään ja hallitaan toisiinsa liittyvinä prosesseina, jotka toimivat yhtenäisenä järjestelmänä.


Laadunhallintajärjestelmä koostuu toisiinsa liittyvistä prosesseista. Kun organisaatiossa ymmärretään, kuinka tämä järjestelmä tuottaa tuloksia, järjestelmä ja sen suorituskyky voidaan optimoida.


Tärkeimmät hyödyt:


— Voimavarat voidaan paremmin keskittää tärkeimpiin prosesseihin ja parantamismahdollisuuksiin.
— Keskenään johdonmukaisten prosessien järjestelmällä saadaan yhdenmukaisia ja ennustettavissa olevia tuloksia.
— Suorituskyky voidaan optimoida vaikuttavalla prosessien hallinnalla, resurssien tehokkaalla käytöllä ja eri toimintojen välisten esteiden vähentämisellä.
— Organisaatio voi saavuttaa sidosryhmien luottamuksen organisaation johdonmukaisuuteen, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen.


Palaa otsikoihin

5. Parantaminen


Parantaminen on keskeinen osa menestyvien organisaatioiden toimintaa.

Parantaminen on tärkeää organisaatiolle, jotta se voi ylläpitää suorituskyvyn nykyisen tason, reagoida muutoksiin sen sisäisissä ja ulkoisissa olosuhteissa ja luoda uusia mahdollisuuksia.


Tärkeimmät hyödyt:


— Prosessien suorituskyky, organisaation toimintakyky ja asiakastyytyväisyys paranevat.
— Organisaatiossa panostetaan enemmän perimmäisten syiden selvittämiseen ja määrittämiseen, joita seuraavat ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet.
— Organisaatio pystyy paremmin ennakoimaan sisäisiä ja ulkoisia riskejä ja mahdollisuuksia ja reagoimaan niihin.
— Organisaatiossa harkitaan enemmän sekä vähittäisiä että käänteentekeviä parannuksia.
— Hyödynnetään opittuja asioita enemmän parannusten tekemisessä.
— Kannustetaan innovointiin.


Palaa otsikoihin


6. Näyttöön perustuva päätöksenteko


Datan ja informaation analysointiin ja arviointiin perustuvat päätökset tuottavat todennäköisemmin haluttuja tuloksia.


Päätöksenteko voi olla monimutkainen prosessi, johon liittyy aina epävarmuutta. Siihen sisältyy yleensä monentyyppisiä ja monista eri lähteistä olevia lähtötietoja sekä niiden tulkintaa, joka voi olla subjektiivista. On tärkeää ymmärtää syy-seuraussuhteet ja mahdolliset tahattomat seuraukset. Tosiasiat, näyttö ja tietojen analysointi johtavat parempaan objektiivisuuteen ja päätöksenteon luotettavuuteen.


Tärkeimmät hyödyt:


— Päätöksentekoprosessit paranevat.
— Prosessien suorituskykyä ja niiden kykyä saavuttaa tavoitteet on helpompi arvioida.
— Operatiivinen vaikuttavuus ja tehokkuus paranee.
— Mielipiteiden ja päätösten katselmointi, kyseenalaistaminen ja muuttaminen on entistä helpompaa.
— Aiempien päätösten vaikuttavuus voidaan osoittaa entistä paremmin.


Palaa otsikoihin


7. Suhteiden hallinta


Organisaatiot hallitsevat suhteitaan olennaisiin sidosryhmiin, kuten toimittajiin, voidakseen saavuttaa jatkuvaa menestystä.


Olennaiset sidosryhmät vaikuttavat organisaation suorituskykyyn. Jatkuva menestys saavutetaan todennäköisemmin, kun organisaatio hallitsee suhteitaan kaikkiin sidosryhmiinsä, jotta se voi optimoida niiden vaikutuksen suorituskykyynsä. On erityisen tärkeää hallita suhteita organisaation toimittaja- ja yhteistyökumppaniverkostoihin.


Tärkeimmät hyödyt:


— Organisaation ja sen olennaisten sidosryhmien suorituskyky paranee, kun kuhunkin sidosryhmään liittyviin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin reagoidaan.
— Sidosryhmien keskuudessa on yhteisymmärrys tavoitteista ja arvoista.
— Organisaatio voi tuottaa lisää arvoa sidosryhmille jakamalla resursseja ja pätevyyttä sekä hallitsemalla laatuun liittyviä riskejä.
— Hyvin hallittu toimitusketju tuottaa tasaisesti tuotteita ja palveluita.


                                                                    ***


Laadunhallinnan periaatteet on nykyisin esitetty standardissa SFS-EN ISO 9000. Periaatteita on hieman muutettu aiemmasta. Aiemmat periaatteet 4. Prosessimainen toimintamalli ja 5. Järjestelmällinen johtaminen on yhdistetty yhdeksi periaatteeksi 4. Prosessimainen toimintamalli. Yllä oleva teksti on esitetty standardissa SFS-EN ISO 9000:2015. Tässä standardissa on esitetty lisäksi esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä kunkin periaatteen käytännön toimiksi.


Laadunhallinnan periaatteet (pdf) (2.4 MB)
SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

14.2.2019 Lue SFS News 1/2019

SFS News -uutiskirjeen kuluvan vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt. Sen aiheita ovat mm. kattovalaisimien uusi pistoke, valokuvauksen standardit ja katolta putoavasta lumesta varoittava merkki.

Lue lisää

7.2.2019 Suomen johdolla reilulle datataloudelle yhteiset tekniset vaatimusmäärittelyt Eurooppaan

IHAN - Ihmislähtöinen datatalous on Sitran hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa reilun ja sujuvan datatalouden perustuksia. Hanke pyrkii saamaan ihmiset tietoisemmiksi oikeuksistaan ja antamaan työkaluja omien tietojen hallintaan verkossa.

Lue lisää

6.2.2019 SFS hakee tietojärjestelmäpäällikköä

Haemme Helsinkiin, tietohallintoomme tietojärjestelmäpäälliköksi monipuolista osaajaa.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization