header sfs
A- A+

Liikennevirasto 2016


Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikenneviraston tärkeä tavoite on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Liikennevirasto huolehtii kuljetusketjujen tehokkuudesta tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

 

Liikennevirasto vastaa tie-, silta-, pohjarakennusalan sekä muun infrarakentamisen standardisoinnista sisältäen seitsemän CENin teknistä komiteaa ja kaksi ISOn komiteaa.

 

Rakennussektorille laaditut rakennustuotteiden yhdenmukaistetut standardit ovat pohjana rakennustuotteiden kaupalle EU:n sisämarkkinoilla. EU:n rakennustuoteasetus on lisännyt standardien painoarvoa rakennusalalla, kun on siirrytty rakennustuotteiden CE-merkintään.

Rakennustuotteiden CE-merkinnän mahdollistavia yhdenmukaistettuja standardeja on valmiina Liikenneviraston toimialalla noin 50. Testi- ja muita viitestandardeja on julkaistu yli 300. 

 

Kantavien rakenteiden suunnittelun osalta Liikennevirasto vastaa standardista Eurokoodi 7 Geotekninen suunnittelu) ja siltojen suunnittelussa käytettävistä horisontaalistandardeista ja niiden kansallisista liitteistä.

 

Liikennevirastolla on kolme kansallista standardisoinnin seurantaryhmää: geotekniikka, tien materiaalit ja tien laitteet. Liikenneviraston standardisoinnin seurantaryhmien tehtävänä on seurata ja vaikuttaa kansallisesti kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan vastaavien teknisten komiteoiden piirissä. Seurantaryhmät nimittävät suomalaiset asiantuntijat teknisiin komiteoihin ja niiden työryhmiin. Osallistuminen Liikenneviraston standardisoinnin seurantaryhmiin on avointa ja maksutonta kaikille kiinnostuneille alan asiantuntijoille.


Liikenneviraston toimialalta oli voimassa 256 SFS-standardia vuoden 2016 lopussa.


Lisätietoa Liikenneviraston standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta www.liikennevirasto.fi