header sfs
A- A+

Rakennustuoteteollisuus RTT 2016

Rakennusteollisuus RTT ry koordinoi rakennussektorin standardisointia. Standardit luovat yhteisen eurooppalaisen teknisen kielen, joka avaa EU:n sisämarkkinoita ja siten merkittävästi helpottaa suomalaisten rakennustuotteiden vientiä muihin EU- ja Efta-maihin. RTT:n tavoitteena on suomalaisten rakennustuotteiden ja rakentamisen kilpailukyvyn säilyttäminen kansainvälistyvillä markkinoilla, turvallisten ja terveellisten rakennustuotteiden käytön varmistaminen Suomessa sekä yritysten tasapuolisen kohtelun ja eurokoodien kotimaisen käyttöönoton tukeminen.

Järjestelmän kehittämisen vaikuttamiskanavista keskeisimmät ovat olleet EU:n rakennusalan pysyvä komitea SCC sekä Advisory-ryhmä sekä näiden alatyöryhmät, näiden laajentaessa ohjeistusta rakennustuoteasetuksen käyttöönottoon liittyvissä yksityiskohdissa. Asetus astui kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 ja toi CE-merkinnän pakolliseksi useimmille rakennustuotteille.

Toinen tärkeä vaikutuskanava on ollut CENin rakennussektoritoiminta, johon osallistutaan SFS:n edustajana sekä Core Groupin että Task Forcen kokouksiin. Siellä laaditaan ohjeistus siitä, miten rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit muutetaan rakennustuoteasetuksen mukaisiksi. EU:n komissioon on vaikutettu suoran yhteydenpidon lisäksi myös Euroopan rakennustuoteteollisuuden katto-organisaation CPE:n ja urakoitsijoiden katto-organisaation FIEC:n kautta.

Uusien harmonisoitujen tuotestandardien päivitys rakennustuoteasetuksen mukaiseksi sekä komission jatkuvasti muuttuvat pelisäännöt ovat aiheuttaneet jatkuvan tarpeen auttaa yrityksiä CE-merkintään liittyvien asiakirjojen kuten suoritustasoilmoitusten DoP ylläpidossa ajantasaisina. Kansallisia toimenpiteitä on jatkettu rakennustuotteiden käyttäjien (rakennusliikkeet, suunnittelijat, rakennusvalvonta) auttamiseksi ymmärtämään CE-merkinnän pelisäännöt ja siten valitsemaan CE-merkintätietojen pohjalta viranomaisvaatimukset täyttävä tuote käyttökohteeseen. RTT on jatkanut tähän tarkoitukseen kansallisten soveltamisstandardien laadintaa ja järjestää koulutusta eri tahoille kuten mm. urakoitsijoille ja suunnittelijoille.

Yhdessä RT:n talonrakennusteollisuuden kanssa kehitettyä ’Tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomakkeen’ sähköisen työkalun ylläpitoa ajan tasalla on jatkettu. Se mahdollistaa järjestelmällisen rakennusvalvontojen edellyttämän toiminnan rakennushankkeissa rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamisessa.

Rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien hEN Helpdesk www-sivustoa on ylläpidetty ja valmisteltu IT-alustan vaihtoa. Siihen kerätään kaikki rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvä oleellinen tieto kuten mm. standardikohtaiset CE-merkinnän siirtymäajat. Sivusto sisältää haku-toiminnon, joka helpottaa mm. valmistajia löytämään heidän tuotettaan koskevan harmonisoidun tuotestandardin.

Teknisissä kysymyksissä on suomalaisten yritysten tavoitteiden ajamiseksi ollut tarpeen osallistua asiantuntijatyöhön CENin ja ISOn teknillisissä komiteoissa ja niiden työryhmissä. RTT:llä on vastuullaan 33 CEN teknistä komiteaa sekä 13 ISO teknistä komiteaa. Näiden standardisointitoimintaan vaikutetaan RTT:n 36:ssa seurantaryhmässä. Tuotestandardisointi CEN:ssä on saavuttanut vaiheen, jossa työ suurelta osin kohdistuu jo julkaistujen standardien havaittujen puutteiden korjaamiseen ja täydentävien muutosten laatimiseen. Muutosten aikaansaaminen standardeihin on osoittautunut työlääksi.

RTT:n hoidossa ovat eurokoodeja laativa CEN/TC 250 ja sen alakomiteat SC 1 (kuormat), SC 2 (betoni), SC 4 (liittorakenteet), SC 5 (puurakenteet) ja SC 6 (muuratut rakenteet). Eurokoodien jatkokehittäminen johtaa niiden laajentumiseen käsittelemään mm. lasirakenteita ja olemassa olevien rakenteiden mitoitusta. Tämä edellyttää uusien TC 250/SC:n ja siten myös uusien seurantaryhmien perustamista. Odotettavissa edelleen on, että RTT:n hoitaman interaktiivisen Eurokoodi Help Desk www-sivuston kävijämäärät pysyvät suurina ja kysymyksiä esitetään eurokoodimitoituksen vakiintuessa Suomessa.

RTT:n standardisointitoiminnan kirjallisten toimintaohjeiden avulla valmistauduttiin SFS:n toimialayhteisöilleen kesäkuussa 2016 suorittamaan vertaisauditointiin ja marraskuussa 2016 suoritettuun ulkopuoliseen auditointiin ruotsalaista standardisointijärjestöä edustavan tahon toimesta. Molemmat auditoinnit RTT standardisointi läpäisi ilman huomautuksia.

Lisäksi on ylläpidetty RTT:n standardisoinnin www-sivustoa sekä kansallisen ja kansainvälisen standardisoinnin tiedon jakelukanavana RTT:n standardisoinnin seurantaryhmien jäsenille eCommittee www-sivustoa.

RTT:n toimialan SFS-standardeja oli voimassa 1 452 kappaletta vuoden 2016 lopussa.  

Lisätietoa RTT ry:n toiminnasta, standardisointialueista sekä standardisointiin osallistumisesta RTT:n verkkosivuilla