laadinta_uusi
A- A+

Miten standardit laaditaan?


Standardiehdotukset laaditaan komiteoissa ja työryhmissä, joihin pyritään saamaan monipuolinen edustus alan asiantuntijoista. Työhön voivat osallistua esimerkiksi

  • tuotteiden suunnittelijat, valmistajat ja käyttäjät
  • työnantajat ja työntekijät
  • korkeakoulut, tutkimus- ja tarkastuslaitokset
  • teknisiä määräyksiä antavat ja niiden noudattamista valvovat viranomaiset
  • kuluttajat ja kansalaisjärjestöt.


Standardeja laaditaan siten, että työhön osallistuvat tahot voivat vaikuttaa työkohteen valintaan ja standardiehdotuksen sisältöön ja hyväksymiseen.


Kansallisesti vahvistettavat SFS-standardit ovat pääasiassa eurooppalaisia tai kansainvälisiä standardeja. Tällöin standardiehdotus laaditaan eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin tai kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn teknisissä komiteoissa tai työryhmissä.


SFS-standardeja voidaan laatia myös puhtaasti kansallisista lähtökohdista, jolloin laaditaan kokonaan oma standardiehdotus kansallisessa standardisointiryhmässä. Suomessa puhtaasti kansalliset standardit laaditaan konsensusperiaatteella, jolloin kaikkien oleellisten osapuolten tulee voida hyväksyä standardi ennen sen vahvistamista.


Lisätietoa standardien laadinnasta löytyy Tietopaketit-välilehdeltä.

Standardialoitteen tekeminen

Jokainen standardisointitarpeen todennut yhteisö tai henkilö voi kirjallisesti tehdä aloitteen kansallisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen standardin laatimiseksi, muuttamiseksi tai korvaamiseksi SFS:lle tai kyseistä toimialaa hoitavalle SFS:n toimialayhteisölle.

Työkohde-ehdotuksen hyväksyminen

SFS tai toimialayhteisö määrittelee puhtaasti kansallisen työn tavoitteet, kiireellisyyden ja yleiset suuntaviivat sekä päättää työn aloittamisesta tai muusta ratkaisusta.


Eurooppalaisessa ja kansainvälisessä standardisointityössä SFS tai toimialayhteisö selvittää sidosryhmien kannan aloitteen tarpeellisuudesta ja on jäsenjärjestönä mukana päättämässä sen hyväksymisestä CENissä tai ISOssa.

Standardiehdotuksen laatiminen

SFS tai toimialayhteisö voi perustaa kansallisen standardisointiryhmän joko osallistumaan eurooppalaiseen tai kansainväliseen standardisointityöhön tai valmistelemaan kansallisia standardeja. Standardisointiryhmät pyritään kokoamaan siten, että ne edustavat mahdollisimman laajasti alan asiantuntemusta.


Työn tuloksena syntyy standardiehdotus, joka lähetetään lausuntokierrokselle.

Lausuntokierros

Kun standardiehdotus on saatu valmiiksi, SFS tai toimialayhteisö lähettää standardiehdotuksen lausuntokierrokselle Suomessa. 


Standardiehdotus lähetetään lausuntokierrokselle kaikille niille tahoille, joilla oletetaan olevan standardiehdotuksen suhteen huomattavaa asiantuntemusta tai oleellinen etu valvottavanaan. Tällaisia ovat mm. valmistajat, maahantuojat, käyttäjät, kuluttajat, kauppa, viranomaiset, testauslaitokset ja työmarkkinajärjestöt.


Standardiehdotukset ovat saatavilla ja kommentoitavissa SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa osoitteessa http://lausunto.sfs.fi

Standardin vahvistaminen

Kun standardiehdotus on saavuttanut hyväksynnän, se vahvistetaan standardiksi.


Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt edellyttävät kansallisilta jäseniltään, että eurooppalaiset standardit on vahvistettava sellaisenaan kansallisiksi standardeiksi.


Kansainvälisiä ISO-standardeja ei ole pakko vahvistaa kansallisesti, mutta usein ne vahvistetaan sellaisenaan tai yhteisin muutoksin eurooppalaisiksi standardeiksi, jolloin samalla kansallinen vahvistamisvelvoite tulee voimaan.


Standardeihin voi tutustua SFS:ssä ja niitä voi ostaa SFS:n myynnistä sekä verkkokaupasta.


Standardien lisäksi CEN laatii teknisten komiteoitten ulkopuolella CWA-dokumentteja, joiden laadintaan on omat sääntönsä.


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization