laadinta_uusi
A- A+

EU:n komission standardisointipyynnöt

Standardisointi on prosessi, joka perustuu lähtökohtaisesti markkinoiden tarpeisiin. Viranomaisilla on rooli hyvin toimivien markkinoiden mahdollistajina. Julkisen politiikan täytäntöönpanon tueksi saatetaan tarvita teknisiä eritelmiä eli käytännössä standardeja.

EU:ssa näihin yleisiin tarpeisiin vastataan standardisointipyynnöllä (toimeksiannolla), jolla pyritään turvaamaan yleiset edut ja esimerkiksi

- vahvistamaan yhteisesti sovittu tapa täyttää terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua, siviiliturvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevia oikeudellisia vaatimuksia
- edistämään teknologian kehitystä ja kansallisten standardien yhdenmukaistamista tai
- luomaan eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä varten paremmat edellytykset.

Käytäntö, jonka mukaisesti eurooppalaisia standardisointiorganisaatioita pyydetään laatimaan viranomaisten tarvitsemia standardeja, vahvistettiin jo vuonna 1983 direktiivillä 83/189/ETY. Standardisointipyynnöllä viranomaiset (käytännössä komissio, joka kuulee ensin jäsenvaltioita) pyytävät eurooppalaisia standardisoimisjärjestöjä laatimaan standardeja, jotka täyttävät viranomaisten vaatimukset ja joilla tuetaan unionin lainsäädännön tai yleisen julkisen politiikan täytäntöönpanoa esimerkiksi tuotteiden esteettömyyden edistämisessä. Yhdenmukaistettuja standardeja koskevan pyynnön alkuperäisenä tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten standardisointiorganisaatioiden CEN, CENELEC ja ETSI EU:n pyynnöstä laatimien standardien laatu.

Standardisointipyynnössä voidaan vaatia, että standardit perustuvat oikeudellisesti sitoviin olennaisiin vaatimuksiin unionin lainsäädännössä. Tällöin pyynnön hyväksyvät eurooppalaiset standardisointiorganisaatiot CEN, CENELEC ja ETSI sitoutuvat laatimaan standardeja, jotka vastaavat oikeudellisia olennaisia vaatimuksia.

Eurooppalaiset standardisointiorganisaatiot voivat hylätä pyynnön.

Standardisointipyyntö voi myös koskea tuotteita, jotka eivät liity tiettyihin ennalta määrättyihin oikeudellisiin edellytyksiin vaan joilla esimerkiksi tuetaan yleistä yhdenmukaistamista tai teknologian edistystä. Biopohjaisen tuotteiden kehittämisestä on EU esimerkiksi pyytänyt laatimaan standardeja. Tällöin eurooppalaisten standardisointiorganisaatioiden ei tarvitse noudattaa tiettyjä unionin lainsäädäntöön perustuvia olennaisia vaatimuksia standardisointityössään.

Komissio ei standardisointipyyntöä esittäessään siirrä poliittista toimivaltaa eurooppalaisille standardisoimisjärjestöille vaan tunnustaa niiden erityiset tekniset tehtävät tässä prosessissa. EU:n komission on aina arvioitava yhdessä eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen kanssa, vastaavatko standardit sen pyyntöä, ennen kuin se päättää julkaista laaditun standardin viitetiedot EU:n virallisessa lehdessä.

Standardisointipyynnöt esitetään komission täytäntöönpanopäätöksellä (Commission implementation decision). Asetuksen nojalla perustettu komitea (standardeja käsittelevä komitea) antaa lausuntoja ehdotuksista täytäntöönpanosäädöksiksi tarkastelumenettelyä käyttäen. Jos standardeja käsittelevä komitea antaa ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi myönteisen lausunnon määräenemmistöllä, komissio hyväksyy päätöksen ja ilmoittaa siitä eurooppalaisille standardisoimisjärjestöille CEN, CENELEC ja ETSI.

Paluu pääsivulle EU ja standardisointi


 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization