laadinta_uusi
A- A+

EU:n periaatteet teknisessä harmonisoinnissa (NLF)


EU:ssa tuotteita koskeviin säädöksiin on pitkään pyritty kirjaamaan vain olennaiset vaatimukset ja yksityiskohtien osalta on viitattu vapaaehtoisiin standardeihin esimerkkinä säädöksen vaatimukset täyttävästä ratkaisusta. Direktiivit ovat valmistuneet eri aikoina ja niissä on samat asiat esitetty eri tavoin, josta syystä direktiivien yhteiset osat on katsottu tarpeelliseksi yhtenäistää.


Sektorikohtaisten tuotedirektiivien yhtenäistämiseksi on Euroopan unionissa hyväksytty niin sanottu uusi lainsäädäntöpuite (New Legislative Framework, NLF). Uudet ja uusitut standardeja hyväksikäyttävät säädökset on vuodesta 2008 lähtien laadittu NLF huomioiden. Vanhojen direktiivien osalta Euroopan komissio antoi marraskuussa 2011 ehdotukset kaikkiaan yhdeksän tuotedirektiivin muuttamiseksi. Vuonna 2014 julkaistuja uusittuja direktiivejä on sovellettu huhtikuusta 2016 EU:n jäsenmaissa.


Uusi lainsäädäntöpuite koostuu sekä NLF-asetuksesta (765/2008/EY) että NLF-puitepäätöksestä (768/2008/EY). Siinä säädetään Euroopan unionin tasolla ensimmäistä kertaa akkreditoinnista ja markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista jäsenmaissa. Asetuksessa ovat säännökset myös yhteisön ulkorajavalvonnasta ja CE-merkinnästä. NLF-päätös luo yhteiset puitteet tuotteiden kauppaa koskevalle lainsäädännölle EU:ssa.


Vanhojen tuotedirektiivien yhtenäistäminen on toteutettu direktiivipaketilla, jolla yhdeksään direktiiviin on tehty NLF-päätöksen edellyttämät muutokset. Direktiivipaketti ei sisällä substanssimuutoksia. Säädökset. joilla direktiivit on saatettu Suomessa voimaan on uusittu.


Direktiivipaketissa ovat mukana


  • pienjännitedirektiivi (2014/35/EU aiemmin 2006/95/EY)
  • yksinkertaisten paineastioiden direktiivi (2014/29/EU aiemmin 2009/105/EY)
  • ei-automaattisten vaakojen direktiivi (2014/31/EU aiemmin 2009/23/EY)
  • siviiliräjähdedirektiivi (93/15/EY), ATEX-direktiivi (2014/28/EU aiemmin 94/9/EY)
  • mittauslaitedirektiivi (2014/32/EU aiemmin 2004/22/EY)
  • EMC-direktiivi (2014/30/EU aiemmin 2004/108/EY)
  • pyroteknisten tuotteiden direktiivi (2013/29/EU aiemmin 2007/23/EY)
  • hissidirektiivi (2014/33/EU aiemmin 95/16/EY).


Uusituissa direktiiveissä on selkeytetty valmistajia ja valtuutettuja edustajia sekä asentajia koskevia velvollisuuksia ja otettu käyttöön maahantuojia ja jakelijoita koskevia velvollisuuksia. Maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on toteuttanut sovellettavan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja laatinut vaadittavat tekniset asiakirjat.


Maahantuojien on säilytettävä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös ja ilmoitettava nimensä ja osoitteensa tuotteessa tai, jos tämä ei ole mahdollista, pakkauksessa tai liitteenä olevissa asiakirjoissa. Jakelijoiden on varmistettava, että tuotteiden turvakomponenteissa on CE-merkintä, valmistajan ja tapauksen mukaan maahantuojan nimi ja että siihen on liitetty vaadittavat asiakirjat ja ohjeet.


Direktiiveissä on otettu käyttöön kaikkia talouden toimijoita koskevia tehostettuja jäljitettävyysvaatimuksia. Tuotteessa on oltava valmistajan nimi, (hisseissä asentajan nimi) ja osoite sekä numero, jonka avulla tuote voidaan tunnistaa ja yhdistää sitä koskeviin teknisiin asiakirjoihin. Kun tuote tuodaan maahan, siinä on oltava tuojan tai maahantuojan nimi ja osoite. Lisäksi jokaisen talouden toimijan on voitava ilmoittaa viranomaisille se talouden toimija, joka on toimittanut sille tuotteen tai jolle se on toimittanut tuotteen.


Hanke on Suomessa toteutettu akkreditoinnin ja markkinavalvonnan osalta siten, että on säädetty kansalliset ilmoitettuja laitoksia (278/2016) ja markkinavalvontaa (1137/2016) koskevat yleislait. Ilmoitettuja laitoksia koskeva laki kattaa horisontaalisesti kaikkea akkreditointitoimintaa ja markkinavalvontalaki ainoastaan uusitut direktiivit. Muilta osin tuotekohtaiset säädökset, joilla direktiivit on saatettu Suomessa voimaan on uusittu. 


Paluu pääsivulle EU ja standardisointi


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

12.10.2018 Standardit esillä Suomen Kansallismuseon uusimmassa näyttelyssä

Suomen Kansallismuseossa avautui ”10 000 vuotta muotoilua – Ihminen Aine Metamorfoosi” -näyttely, jossa on esillä viisi vanhaa kansallista standardia vuosilta 1927–1959 sekä yksi edelleen voimassa oleva standardi vuodelta 2008. Standardien aiheina ovat jäkälälaatikko (1929), jalasväli (1951), viinapullo (1944), paperikoot (1927), kirjoituskoneiden näppäimistö (1959) ja näppäimistökaavio (2008).

Lue lisää

9.10.2018 Mikä viikko?

Nykyisin kansainvälisessä käytössä oleva viikkojen numerointi perustuu kansainväliseen standardiin ISO 8601. Standardin mukaan viikko alkaa maanantaista ja vuoden viikot numeroidaan vuoden alusta lähtien siten, että viikko 1 on ensimmäinen viikko, johon kuuluu vähintään neljä alkaneen vuoden päivää eli vuoden ensimmäinen torstai.

Lue lisää

8.10.2018 SFS:n luettelo 4/2018 ilmestynyt

SFS:n luettelo 4/2018 on julkaistu SFS:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/luettelot . Luettelossa mainitaan kesä-syyskuussa 2018 vahvistetut ja kumotut SFS-standardit sekä uusimmat CENin julkaisut. Luettelo julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Seuraava luettelo ilmestyy tammikuussa 2019.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization