laadinta_uusi
A- A+

EU:n periaatteet teknisessä harmonisoinnissa (NLF)


EU:ssa tuotteita koskeviin säädöksiin on pitkään pyritty kirjaamaan vain olennaiset vaatimukset ja yksityiskohtien osalta on viitattu vapaaehtoisiin standardeihin esimerkkinä säädöksen vaatimukset täyttävästä ratkaisusta. Direktiivit ovat valmistuneet eri aikoina ja niissä on samat asiat esitetty eri tavoin, josta syystä direktiivien yhteiset osat on katsottu tarpeelliseksi yhtenäistää.


Sektorikohtaisten tuotedirektiivien yhtenäistämiseksi on Euroopan unionissa hyväksytty niin sanottu uusi lainsäädäntöpuite (New Legislative Framework, NLF). Uudet ja uusitut standardeja hyväksikäyttävät säädökset on vuodesta 2008 lähtien laadittu NLF huomioiden. Vanhojen direktiivien osalta Euroopan komissio antoi marraskuussa 2011 ehdotukset kaikkiaan yhdeksän tuotedirektiivin muuttamiseksi. Vuonna 2014 julkaistuja uusittuja direktiivejä on sovellettu huhtikuusta 2016 EU:n jäsenmaissa.


Uusi lainsäädäntöpuite koostuu sekä NLF-asetuksesta (765/2008/EY) että NLF-puitepäätöksestä (768/2008/EY). Siinä säädetään Euroopan unionin tasolla ensimmäistä kertaa akkreditoinnista ja markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista jäsenmaissa. Asetuksessa ovat säännökset myös yhteisön ulkorajavalvonnasta ja CE-merkinnästä. NLF-päätös luo yhteiset puitteet tuotteiden kauppaa koskevalle lainsäädännölle EU:ssa.


Vanhojen tuotedirektiivien yhtenäistäminen on toteutettu direktiivipaketilla, jolla yhdeksään direktiiviin on tehty NLF-päätöksen edellyttämät muutokset. Direktiivipaketti ei sisällä substanssimuutoksia. Säädökset. joilla direktiivit on saatettu Suomessa voimaan on uusittu.


Direktiivipaketissa ovat mukana


  • pienjännitedirektiivi (2014/35/EU aiemmin 2006/95/EY)
  • yksinkertaisten paineastioiden direktiivi (2014/29/EU aiemmin 2009/105/EY)
  • ei-automaattisten vaakojen direktiivi (2014/31/EU aiemmin 2009/23/EY)
  • siviiliräjähdedirektiivi (93/15/EY), ATEX-direktiivi (2014/28/EU aiemmin 94/9/EY)
  • mittauslaitedirektiivi (2014/32/EU aiemmin 2004/22/EY)
  • EMC-direktiivi (2014/30/EU aiemmin 2004/108/EY)
  • pyroteknisten tuotteiden direktiivi (2013/29/EU aiemmin 2007/23/EY)
  • hissidirektiivi (2014/33/EU aiemmin 95/16/EY).


Uusituissa direktiiveissä on selkeytetty valmistajia ja valtuutettuja edustajia sekä asentajia koskevia velvollisuuksia ja otettu käyttöön maahantuojia ja jakelijoita koskevia velvollisuuksia. Maahantuojien on varmistettava, että valmistaja on toteuttanut sovellettavan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja laatinut vaadittavat tekniset asiakirjat.


Maahantuojien on säilytettävä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös ja ilmoitettava nimensä ja osoitteensa tuotteessa tai, jos tämä ei ole mahdollista, pakkauksessa tai liitteenä olevissa asiakirjoissa. Jakelijoiden on varmistettava, että tuotteiden turvakomponenteissa on CE-merkintä, valmistajan ja tapauksen mukaan maahantuojan nimi ja että siihen on liitetty vaadittavat asiakirjat ja ohjeet.


Direktiiveissä on otettu käyttöön kaikkia talouden toimijoita koskevia tehostettuja jäljitettävyysvaatimuksia. Tuotteessa on oltava valmistajan nimi, (hisseissä asentajan nimi) ja osoite sekä numero, jonka avulla tuote voidaan tunnistaa ja yhdistää sitä koskeviin teknisiin asiakirjoihin. Kun tuote tuodaan maahan, siinä on oltava tuojan tai maahantuojan nimi ja osoite. Lisäksi jokaisen talouden toimijan on voitava ilmoittaa viranomaisille se talouden toimija, joka on toimittanut sille tuotteen tai jolle se on toimittanut tuotteen.


Hanke on Suomessa toteutettu akkreditoinnin ja markkinavalvonnan osalta siten, että on säädetty kansalliset ilmoitettuja laitoksia (278/2016) ja markkinavalvontaa (1137/2016) koskevat yleislait. Ilmoitettuja laitoksia koskeva laki kattaa horisontaalisesti kaikkea akkreditointitoimintaa ja markkinavalvontalaki ainoastaan uusitut direktiivit. Muilta osin tuotekohtaiset säädökset, joilla direktiivit on saatettu Suomessa voimaan on uusittu. 


Paluu pääsivulle EU ja standardisointi


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

20.6.2018 Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi uusittu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut uuden version elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä käsittelevästä standardista ISO 22000. Standardi korvaa vuonna 2005 ilmestyneen ensimmäisen version. ISO 22000:2018 tulee ladattavaksi SFS:n verkkokauppaan 26.6.2018.

Lue lisää

20.6.2018 Standardisointi mukana EU:n seuraavan kauden tutkimuksen puiteohjelmassa

Euroopan komissio on julkaissut 7.6.2018 ehdotuksensa seuraavien vuosien tutkimuksen puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti (FP9)”. Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt CEN ja CENELEC toivottavat tervetulleeksi EU:n teollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle keskeisen ehdotuksen. Ehdotuksen toinen artikla mainitsee standardisoinnin keskeiseksi avaintyökaluksi tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä.

Lue lisää

20.6.2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi saa jatkoa

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn tekninen komitea ISO/TC 283 Occupational health and safety management sai maaliskuussa 2018 valmiiksi työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardin ISO 45001. Komitean työtä on päätetty jatkaa. Keskeinen tavoite on standardin ISO 45001 ylläpito sekä standardin käyttöönottoa ja soveltamista tukevien ohjestandardien laadinta huomioiden mm pk-yritysten tarpeet.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization