laadinta_uusi
A- A+

Yhteinen standardisointialoite (JIS)

 

Euroopan unionin uusin hanke standardisoinnin edistämiseksi on Yhteinen standardisointialoite (Joint Initiative on Standardisation, JIS). Kyseessä on asiakirja, jossa aloitteen allekirjoittajatahot ilmaisevat yhteisen visionsa eurooppalaisesta standardisoinnista. Yhteinen aloite on allekirjoitettu 13.6.2016.

 

Aloitteen allekirjoittajia ovat Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot, EFTAn jäsenvaltiot, eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN, eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö CENELEC ja eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö ETSI, kansalliset standardisoimisjärjestöt, Euroopan teollisuus, jota edustavat myös useat sen liitot, pk-yritykset mukaan lukien, ja yhteiskunnan sidosryhmät, jotka edustavat esimerkiksi ympäristön etuja, ammattijärjestöjä ja kuluttajia.

 

Yhteisellä aloitteella pyritään nopeuttamaan ja priorisoimaan standardien laatimista. Siinä esitellään arvot, joihin yhteinen visio perustuu. Näitä ovat mm. syvemmät ja oikeudenmukaisemmat Euroopan sisämarkkinat ja standardien vapaaehtoinen, markkinalähtöinen luonne.

 

Aloitteessa määritellään kolme keskeistä aihealuetta priorisoinnin, modernisoinnin ja standardien oikea-aikaisen tuottamisen käynnistämiseksi ja niihin kuhunkin liittyvät yksityiskohtaiset toimet.  

 

Keskeiset aihealueet

 

Eurooppalaista standardisointijärjestelmää koskeva tiedotus, koulutus ja tuntemus eli standardien asiaankuuluvan käytön lisääminen ja prosessiin osallistuminen kaikilla tasoilla.

 

Tähän aihealueeseen on määritelty viisi konkreettista asiaa. 

 

1. Tutkimus taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä standardien saatavuudesta EU:ssa ja EFTAn jäsenvaltioissa

2. Tutkimuksen ja innovoinnin yhdistäminen standardisointiin

3. Standardisointia koskevat koulutusohjelmat ja standardisointia koskeva koulutus sekä tiedotus

4. Standardisointien tuntemuksen lisääminen erityisesti kansallisten viranomaisten tasolla

5. Pilottihanke: standardisoinnin tuen lisääminen rakennustuotteita koskevaan asetukseen

 

Koordinointi, yhteistyö, avoimuus ja osallistavuus eli asianmukaisten, korkealaatuisten, käyttäjäystävällisten ja oikea-aikaisesti tuotettujen eurooppalaisten standardien varmistaminen.

 

Tämä tarkoittaa konkreettisesti kuutta asiaa.

 

1. Standardien soveltuvuutta markkinoiden tarpeisiin koskeva pyöreän pöydän keskustelu

2. Standardisointiasetuksen (EU) N:o 1025/2012 operatiivisten näkökohtien optimointi

3. Korkealaatuisten standardien tuottaminen ja niiden viitetietojen julkaiseminen oikea-aikaisesti

4. Osallistavuus, avoimuus ja kaikkien sidosryhmien tehokas osallistuminen eurooppalaiseen standardisointijärjestelmään

5. Kaikkien sidosryhmien osallistumisen helpottaminen kansallisella tasolla

6. Pilottihanke: standardien käytön lisääminen julkisissa hankinnoissa ja julkisia hankintoja koskevien direktiivin parempi noudattaminen

 

Kilpailukyky ja kansainvälinen ulottuvuus eli standardit, jotka tukevat Euroopan kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla.

 

Kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävät seuraavat hankkeet:

 

1. Eurooppalaisten palvelustandardien parempi kehittäminen ja käyttö Euroopan palvelumarkkinoiden yhdentymisen helpottamiseksi

2. Euroopan sääntelymallin edistäminen vapaaehtoisten standardien avulla ja sen tiivis yhteys kansainväliseen standardisointiin kolmansissa maissa

3. Standardisointi Euroopan talouden digitalisoinnin tukena

4. Pilottihanke: eurooppalaisten pk-yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien etujen edustamisen lisääminen kansainvälisissä standardisointiprosesseissa

 

Lisäksi on perustettu ohjausryhmä kehittämään edelleen käytännön toimia. Ohjausryhmä on epävirallinen neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio.

 

Yhteinen aloite allekirjoitettiin 13.6.2016 Amsterdamissa useiden toimijoiden edustajien toimesta. Näitä olivat mm. Euroopan komissio, tuolloinen puheenjohtajamaa Alankomaat ja lukuisat merkittävät sidosryhmät. Muiden jäsenmaiden edustajat allekirjoittivat aloitteen EU:n kilpailukykyneuvoston kokouksen yhteydessä 29.9.2016.

 

Yhteisen aloitteen allekirjoittamisen jälkeen seuraa 42 kuukauden toimitusjakso, jonka aikana osallistujat kokoontuvat vuosittain mm. arvioimaan aloitteen toimivuutta.


Paluu pääsivulle EU ja standardisointi

 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

24.5.2018 Uusi pohjoismainen tutkimus standardisoinnin taloudellisista hyödyistä

Uusi pohjoismainen tutkimus: standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä – Suomessa potentiaalia vielä hyödyntämättä

Lue lisää

16.5.2018 Standardi takaa suomalaiselle Nightingale Healthille analyysien laadun

Laadunhallinta on merkittävässä asemassa suomalaisen terveysteknologiayrityksen Nightingale Health Oy:n tarjoamissa kaikissa palveluissa. Yritys on hankkinut sertifikaatin standardin SFS-EN ISO 13485 mukaisesta toiminnasta analyysien korkean laadun takaamiseksi. Vuonna 2013 perustettu yritys on kehittänyt kansainvälistä tunnustusta saaneen NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –teknologiaan perustuvan verianalyysin parempaan sairauksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää

14.5.2018 Ydinenergiateknologian kansainvälisen standardisoinnin yleiskokous Helsingissä

Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden vuoden 2018 viikon kestävä yleiskokous pidetään 14.-18. toukokuuta Helsingissä. Edellinen yleiskokous pidettiin vuonna 2016 Intiassa. Suomeen saapuu yli 150 alan asiantuntijaa noin 20 maasta mm. Japanista, Kiinasta, USA:sta, Venäjältä, Ranskasta, Saksasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta. Osallistujat ovat pääsääntöisesti eri maiden ydinenergiateknologian ja säteilyturvallisuuden viranomaisia ja teollisuuden edustajia sekä tutkijoita. Mukana on myös ydinenergiayhteisöjen, kuten kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajia.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization