laadinta_uusi
A- A+

Yhteinen standardisointialoite (JIS)

 

Euroopan unionin uusin hanke standardisoinnin edistämiseksi on Yhteinen standardisointialoite (Joint Initiative on Standardisation, JIS). Kyseessä on asiakirja, jossa aloitteen allekirjoittajatahot ilmaisevat yhteisen visionsa eurooppalaisesta standardisoinnista. Yhteinen aloite on allekirjoitettu 13.6.2016.

 

Aloitteen allekirjoittajia ovat Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot, EFTAn jäsenvaltiot, eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN, eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö CENELEC ja eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö ETSI, kansalliset standardisoimisjärjestöt, Euroopan teollisuus, jota edustavat myös useat sen liitot, pk-yritykset mukaan lukien, ja yhteiskunnan sidosryhmät, jotka edustavat esimerkiksi ympäristön etuja, ammattijärjestöjä ja kuluttajia.

 

Yhteisellä aloitteella pyritään nopeuttamaan ja priorisoimaan standardien laatimista. Siinä esitellään arvot, joihin yhteinen visio perustuu. Näitä ovat mm. syvemmät ja oikeudenmukaisemmat Euroopan sisämarkkinat ja standardien vapaaehtoinen, markkinalähtöinen luonne.

 

Aloitteessa määritellään kolme keskeistä aihealuetta priorisoinnin, modernisoinnin ja standardien oikea-aikaisen tuottamisen käynnistämiseksi ja niihin kuhunkin liittyvät yksityiskohtaiset toimet.  

 

Keskeiset aihealueet

 

Eurooppalaista standardisointijärjestelmää koskeva tiedotus, koulutus ja tuntemus eli standardien asiaankuuluvan käytön lisääminen ja prosessiin osallistuminen kaikilla tasoilla.

 

Tähän aihealueeseen on määritelty viisi konkreettista asiaa. 

 

1. Tutkimus taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä standardien saatavuudesta EU:ssa ja EFTAn jäsenvaltioissa

2. Tutkimuksen ja innovoinnin yhdistäminen standardisointiin

3. Standardisointia koskevat koulutusohjelmat ja standardisointia koskeva koulutus sekä tiedotus

4. Standardisointien tuntemuksen lisääminen erityisesti kansallisten viranomaisten tasolla

5. Pilottihanke: standardisoinnin tuen lisääminen rakennustuotteita koskevaan asetukseen

 

Koordinointi, yhteistyö, avoimuus ja osallistavuus eli asianmukaisten, korkealaatuisten, käyttäjäystävällisten ja oikea-aikaisesti tuotettujen eurooppalaisten standardien varmistaminen.

 

Tämä tarkoittaa konkreettisesti kuutta asiaa.

 

1. Standardien soveltuvuutta markkinoiden tarpeisiin koskeva pyöreän pöydän keskustelu

2. Standardisointiasetuksen (EU) N:o 1025/2012 operatiivisten näkökohtien optimointi

3. Korkealaatuisten standardien tuottaminen ja niiden viitetietojen julkaiseminen oikea-aikaisesti

4. Osallistavuus, avoimuus ja kaikkien sidosryhmien tehokas osallistuminen eurooppalaiseen standardisointijärjestelmään

5. Kaikkien sidosryhmien osallistumisen helpottaminen kansallisella tasolla

6. Pilottihanke: standardien käytön lisääminen julkisissa hankinnoissa ja julkisia hankintoja koskevien direktiivin parempi noudattaminen

 

Kilpailukyky ja kansainvälinen ulottuvuus eli standardit, jotka tukevat Euroopan kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla.

 

Kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävät seuraavat hankkeet:

 

1. Eurooppalaisten palvelustandardien parempi kehittäminen ja käyttö Euroopan palvelumarkkinoiden yhdentymisen helpottamiseksi

2. Euroopan sääntelymallin edistäminen vapaaehtoisten standardien avulla ja sen tiivis yhteys kansainväliseen standardisointiin kolmansissa maissa

3. Standardisointi Euroopan talouden digitalisoinnin tukena

4. Pilottihanke: eurooppalaisten pk-yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien etujen edustamisen lisääminen kansainvälisissä standardisointiprosesseissa

 

Lisäksi on perustettu ohjausryhmä kehittämään edelleen käytännön toimia. Ohjausryhmä on epävirallinen neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komissio.

 

Yhteinen aloite allekirjoitettiin 13.6.2016 Amsterdamissa useiden toimijoiden edustajien toimesta. Näitä olivat mm. Euroopan komissio, tuolloinen puheenjohtajamaa Alankomaat ja lukuisat merkittävät sidosryhmät. Muiden jäsenmaiden edustajat allekirjoittivat aloitteen EU:n kilpailukykyneuvoston kokouksen yhteydessä 29.9.2016.

 

Yhteisen aloitteen allekirjoittamisen jälkeen seuraa 42 kuukauden toimitusjakso, jonka aikana osallistujat kokoontuvat vuosittain mm. arvioimaan aloitteen toimivuutta.


Paluu pääsivulle EU ja standardisointi

 


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

5.12.2018 Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää kriisitilanteissa?

Suomalaisia viestinnän asiantuntijoita kaivataan mukaan standardisointityöhön, joka koskee sosiaalisen median käyttöä kriisitilanteissa. Yhteiskunnan turvallisuuden alalta on olemassa runsaasti erilaisia standardeja ja niiden määrä kasvaa tasaisesti yhteiskunnallisten ja teknologisten muutosten tehostamana.

Lue lisää

4.12.2018 Lue SFS News 4/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen SFS News kuluvan vuoden neljäs numero on ilmestynyt. Siinä ovat esillä mm. mittayksikköjen uudet määritelmät, SFS:n 7.11. järjestämä tapahtuma "Viennin ja kilpailukyvyn suurin salaisuus", älykkäisiin kaupunkeihin liittyvä standardisointi ja SI-opas.

Lue lisää

4.12.2018 Genomiikan tietotekniikan standardisointi käynnistymässä

Genomiikka muuttaa merkittävästi lääketiedettä – se mahdollistaa uudenlaisten lääkkeiden kehittämisen, tarkentaa syöpähoitoja ja tarjoaa uudenlaisia menetelmiä perinnöllisten tautien diagnostiikkaan. Myös genomiikan tietotekniikan kehitys on tällä hetkellä hyvin aktiivista, niinpä standardien kehittäjäjoukko kaipaa lisää asiantuntijoita mukaan työhön.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization