laadinta_uusi
A- A+

SFS:n standardisointiryhmät seuraavat alansa kansainvälistä (ISO) ja eurooppalaista (CEN) standardisointitoimintaa, vastaavat Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin, huolehtivat tarvittavien asiantuntijoiden nimeämisestä työryhmiin sekä osallistumisesta eurooppalaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.


Työskentely SFS:n standardisointiryhmissä perustuu toimintasääntöön. Toiminta rahoitetaan standardisointiryhmän jäseniltä perittävillä vuosittaisilla osallistumismaksuilla tai muulla taustatahon rahoituksella. Lisätietoja kunkin ryhmän toiminnasta ja siihen liittymisestä saat ryhmästä vastaavalta asiantuntijalta.

Jos standardisointialueelle ei ole perustettu kansallista standardisointiryhmää, sen toimintaa voi seurata SFS:n seurantapalveluna.

Suomi osallistuu myös muiden kuin tässä mainittujen alojen standardisointiin. Näiden standardisointiryhmien toiminnasta vastaavat SFS:n toimialayhteisöt.


SFS:n standardisointiryhmät (SR)

Palaa otsikoihin

SFS/SR 102 Mittayksiköt

SFS/SR 102 seuraa suureisiin ja mittayksiköihin liittyvää kansainvälistä standardisointia sekä ohjaa ja edistää toimialansa standardisointia Suomessa.


Merkittävin standardisarja standardisointiryhmän toimialalla on ISO 80000 ”Suureet ja yksiköt”. Standardisointiryhmä huolehtii myös tarvittavien kansallisten SFS-standardien laadinnasta.


Toimiala:

 • ISO/TC 12 Quantities and units

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 105 Laadunhallinta

SFS/SR 105 toimii laadunhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance
 • ISO/TC 69 Applications of Statistical Methods


Laadunhallinnan keskeisimmät standardit julkaistaan ISO 9000 -standardisarjassa.

Lue lisää laadunhallinnasta

SFS:n laadunhallintakomitean historia


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 106 Asiakirjaviestintä

SFS/SR 106 edistää, kehittää ja ohjaa asiakirjaviestintään liittyvää standardisointia suomalaisen yhteis­kunnan tarpeiden mukaan.

Asiakirjaviestinnän standardit koskevat kaikenlaisia toimistojen ja yksityishenkilöiden asiakirjoja. Standardisoinnin kohteita ovat esimerkiksi lomakkeen rakenne, asiakirjan asettelu sekä numeroiden ja merkkien kirjoittaminen.

Asiakirjaviestinnän sivut SFSedussa

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 110 Lelut ja lastenhoitotarvikkeet

SFS/SR 110 edistää ja ohjaa lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden standardisointia suomalaisen yhteiskunnan tarpeiden mukaan. 


Toimiala:

 • CEN/TC 52 Safety of toys
 • CEN/TC 252 Child use and care articles
 • ISO/TC 181 Safety of toys
 • ISO/PC 310 Wheeled child conveyances


Lue lisää lelustandardeista


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 111 Pakkaukset

SFS/SR 111 -standardisointiryhmän tehtävänä on seurata erityisesti eurooppalaista mutta myös osin kansainvälistä pakkausalan standardisointia, vastata Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin, huolehtia tarvittavien asiantuntijoiden nimeämisestä työryhmiin ja osallistumisesta kansainvälisiin kokouksiin.


Toimiala:

 • CEN/TC 261 Packaging 
 • ISO/TC 122 Packaging 

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 113 Ympäristöasioiden hallinta

SFS/SR 113 toimii ympäristöasioiden hallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/TC 207 Environmental management


Ympäristöjohtamisen standardit ja oppaat julkaistaan ISO 14000 -standardisarjassa.


Lisätietoa:

ISO 14000 -standardisarja

Osallistu ja vaikuta ISO 14000 -sarjan standardeihin


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 115 Tietohuolto

SFS/SR 115 edistää, kehittää ja ohjaa tietohuollon standardisointia kotimaassa sekä osallistuu kansainväliseen ISOssa tapahtuvaan tietohuoltoa koskevaan standardisointiin. Standardisointiryhmä huolehtii myös tarvittavien kansallisten SFS-standardien laadinnasta.


Toimiala:

 • ISO/TC 46 Information and documentation.
 • seuraa myös komitean ISO/TC 171 Document Imaging Applications työtä.


Komitealla ISO/TC 46 Information and documentation on seuraavat alakomiteat:

SC 4 Technical interoperability
SC 8 Quality – Statistics and performance evaluation
SC 9 Identification and description

SC 10 Requirements for document storage and conditions for preservation
SC 11 Archives/records management

Lisäksi ISO/TC 46:n alaisuudessa on pysyviä työryhmiä, jotka vastaavat maakoodeista, merkkikonversioiden määrittelystä sekä terminologiasta.


Alakomitean SC 4 sihteeristö on Suomella (SFS ja Kansalliskirjasto). Alakomitean vastuulla on mm. metadataformaatit, kaukopalvelustandardit ja tiedonhakuprotokolla.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 201 Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvä standardisointi

SFS/SR 201 vastaa vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvästä eurooppalaisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista (EN 45000 - ja ISO/IEC 17000 -standardisarjat).


Toimiala:
 • CEN/CENELEC/TC 1 Criteria for conformity assessment bodies

 • ISO/CASCO Committee on conformity assessment
Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvissä standardeissa esitetään yleiset periaatteet vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja vaatimukset mm. akkreditointi- ja sertifiointielinten, testaus- ja kalibrointilaboratorioiden sekä tarkastuslaitosten toiminnalle.

Lue lisää vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ISOn sivuilta

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 203 Maanparannusaineet ja kasvualustat

SFS/SR 203 toimii maanparannusaineiden, kasvualustojen ja kasvibiostimulanttien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.
 

Toimiala:

 • CEN/TC 223 Soil improvers and growing media
 • CEN/TC 455 Plant Biostimulants

 
Standardisointiryhmän toimialan standardit ovat kansallisen valvontamenettelyn ja lainsäädännön työkaluja.  Lannoitevalmisteiden analysointiin tarkoitettuja standardimenetelmiä käytetään maanparannusaineiden ja kasvualustojen vaatimuksenmukaisuuden valvonnassa sekä lannoitevalmisteiden tuoteseloste- ja omavalvontatutkimuksissa.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 204 Tutkimus, tuotekehitys ja standardisointi

SFS/SR 204 toimii CENin ja CENELECin yhteisen työryhmän CEN/CLC/”STAIR” kansallisena vastinryhmänä. Standardisointiryhmä seuraa myös komitean CEN/TC 389 Innovation Management työtä.

Lue lisää tutkimuksesta ja tuotekehityksestä

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 206 Projektinhallinta

SFS/SR 206 toimii projektinhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management


Lisätietoja standardisointiryhmästä


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 209 Elintarvikeanalytiikka

SFS/SR 209 vastaa elintarvikkeiden analyysimenetelmien standardisoinnista. Standardisointiryhmän toimialaan kuuluvat CENin ja ISOn elintarvikealan standardeja laativat komiteat, ja ryhmän käytännön työ on jaettu aihealueittain mikrobiologisten, kemiallisten ja aistinvaraisten arvioinnin menetelmien työryhmille.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 210 Kuluttajanäkökulma standardisoinnissa

SFS/SR 210 toimii yhteistyöfoorumina kuluttaja-asioita käsittelevien organisaatioiden ja SFS:n ja sen toimialayhteisöjen välillä. Ryhmä seuraa ja edistää kuluttajanäkökulman esiintuomista kansainvälisessä ja eurooppalaisessa standardisoinnissa.

Toimiala:
 • ISO Committee on Consumer Policy (COPOLCO)

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus

SFS/SR 211 seuraa yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvää eurooppalaista ja kansainvälistä standardisointia ja ottaa kantaa standardisointialoitteisiin sekä standardiehdotuksiin.

Toimiala:
 • CEN/TC 391 Societal and citizen security
 • ISO/TC 223 Societal security

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 212 Omaisuudenhallinta

SFS/SR 212 toimii omaisuudenhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/TC 251 Project Committee – Asset Management


Lue lisää omaisuudenhallinnan standardeista


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 213 Riskienhallinta

SFS/SR 213 toimii riskienhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/TC 262 Risk management


Lue lisää riskienhallinnan standardeista


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 214 Kestävä ja jäljitettävä kaakao

Standardisointiryhmän SFS/SR 209 vastuulla on eurooppalaisen kaakaostandardisoinnin seuranta ja siihen vaikuttaminen.


Toimiala:

 • CEN/TC 415 Sustainable and traceable cocoa


Komitea laatii standardit yhteistyössä ISOn kanssa.

 

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 215 Ilmanlaatu

SFS/SR 215 toimii ilmanlaadun standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • CEN/TC 264 Air quality
 • ISO/TC 146 Air quality

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 216 Kulttuuriperinnön vaaliminen

SFS/SR 216 seuraa ja vaikuttaa toimialansa eurooppalaiseen standardisointiin.

Toimiala:
 • CEN/TC 346 Conservation of cultural heritage

Komitea CEN/TC 346 vastaa kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvien standardien valmistelusta. Sen sateenvarjon alla laaditaan mm. korjausrakentamista, konservointia, valaistusta, energiatehokkuutta, pakkauksia ja kuljetusta, kokoelmien säilymisen turvaamista, sisä- ja ulkopuolisen ilmaston mittaamista ja konservointiprosessia käsittelevät standardit.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 217 Henkilöstöjohtaminen (HRM) 

SFS/SR 217 toimii henkilöstöjohtamisen (HRM – Human Resource Management) standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä, joka osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/TC 260 Human resource management


Henkilöstöjohtamisen kansainvälisen standardisoinnin - joka käsittelee hyvin laajaa ja monitahoista aihealuetta - tavoite on luoda kansainväliset, yhteiset pelisäännöt henkilöstöjohtamiselle.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 218 Finanssiala

SFS/SR 218 vaikuttaa kansainväliseen finanssialan standardisointiin.


Toimiala:

 • ISO/TC 68 Financial services 
 • CEN/TC 434 Electronic invoicing 

Finanssialan ry:n kanssa yhteistyössä osallistutaan myös standardisarjan ISO 20022 pohjalta laadittavien standardisoitujen sanomien mallinnusten valmisteluun erilaisia finanssialan toimintoja varten.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 219 Työterveyden ja -turvallisuuden johtaminen

SFS/SR 219 toimii työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu uuden kansainvälisen standardin ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use laadintaan.


Toimiala:

 • ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems

Lue lisää ISO 45001 -standardista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 220 Rakennustelineet

SFS/SR 220 toimii rakennustelineiden standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Toimiala:

 • CEN/TC 53 Temporary works equipment 


Komitean CEN/TC 53 alle kuuluva rakennustelineet, sääsuojat ja yleisötapahtumarakenteet ovat ns. väliaikaisrakenteita, eivätkä ne ole rakennustuotteita. Standardisointiryhmä seuraa telineasennusalaa koskevien EU-tason määräysten ja standardien valmistelua, pyrkii osaltaan vaikuttamaan CEN/TC 53 alaisuudessa laadittavien standardien laatuun ja varmistamaan Suomen erityisolosuhteiden huomioimisen rakennustelineitä koskevassa standardisoinnissa.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 221 Tulliedustajien pätevyysvaatimukset

SFS/SR 221 toimii tulliedustajien palveluiden pätevyysvaatimusten standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu uuden eurooppalaisen standardin laadintaan.


Toimiala:

 • CEN/PC 432 Competency for Customs Representatives


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 222 Koulutusorganisaatiot – laadunhallinta

SFS/SR 222 toimii koulutusorganisaatioiden johtamisen standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/PC 288 Educational organizations management systems - Requirements with guidance for use
 • seuraa myös komitean ISO/TC 232 Learning services outside formal education työtä.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 223 Palvelut – yleinen standardisointi

SFS/SR 223 toimii horisontaalisen (usealle eri toimialasektorille soveltuvan) palvelujen standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan eurooppalaiseen, ja tarvittaessa myös kansainväliseen, standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 224 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät

SFS/SR 224 toimii elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän tarkoituksena on seurata alan kansainvälistä työtä, erityisesti standardin ISO 22000 ja siihen liittyvien dokumenttien, sekä vaikuttaa työhön suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/TC 34/SC 17 Management systems for food safety

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 226 Liiketoimintojen yhteistyösuhteet

SFS/SR 226 toimii liiketoimintojen yhteistyösuhteiden (Collaborative Business Relationship) standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä osallistuu alan kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Toimiala:

 • ISO/PC 286 Collaborative Business Relationship Management – Framework

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 227 Sähköiset hankinnat


SFS/SR 227 toimii sähköisten hankintojen standardisoinnista vastaavana kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmän tarkoituksena on vaikuttaa suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan valmisteilla olevien dokumenttien sisältöön. Niitä laaditaan CENissä EU:n julkisten hankintojen direktiiviin liittyen.


Toimiala:

 • CEN/TC 440 Electronic Public ProcurementYhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 228 Rakenteisen tilintarkastusaineiston kerääminen

SFS/SR 228 toimii tilintarkastuksen aineiston sisältöä ja esittämismuotoa käsittelevän standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmä seuraa alan kansainvälistä standardisointia sekä vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.

 

Toimiala:

 • ISO/PC 295 Audit Data Collection

 


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 229 Lohkoketjuteknologiat

SFS/SR 229 toimii lohkoketjuteknologioiden standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Toimiala:

 • ISO/TC 307 Blockchain and Distributed Ledger Technologies 

Kansainvälisessä komiteassa on ensimmäiseksi aloitettu työ yhteisen termistön määrittelemiseksi. Lisäksi pyritään alkuun määrittelemään lohkoketjujen standardisoinnin kannalta oleellisimmat painopistealueet.

 


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 230 Yksityiset turvallisuuspalvelut

SFS/SR 230 toimii yksityisten turvallisuuspalveluiden standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Toimiala:

 • CEN/TC 439 Private security services

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 231 Palontorjunta

SFS/SR 231 toimii alkusammutuskaluston standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Toimiala:

 • CEN/TC 70 Portable fire extinguishers
 • ISO/TC 21/SC2 Manually transportable fire extinguishers 


Palontorjunnan suomalaiset asiantuntijat osallistuvat käsisammuttimia, aerosolisammuttimia, sammuttimien huoltoa ja sammutuspeitteitä koskevien eurooppalaisten standardien laadintaan. Standardien tavoitteena on paloturvallisuuden parantaminen, ja niissä määritellään mm. tuotteiden turvallisuus, luotettavuus ja toimivuus. Osa tuotteista luokitellaan pelastustoimen laitteista annetun lain mukaisiksi alkusammutusvälineiksi. Käsisammuttimille on erikseen asetettu kansallisia vaatimuksia sisäministeriön asetuksella.Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 232 Paloilmoittimet

SFS/SR 232 toimii paloilmoittimien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Paloilmoitinlaitteiston tarkoituksena on havaita palosta johtuva vaaratilanne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, suorittaa paloilmoitus valvomassaan kiinteistössä joko akustisin tai optisin merkinannoin ja tehdä ilmoitus hätäkeskukseen pelastuslaitoksen hälyttämiseksi.


Paloilmoitinstandardisarjassa EN 54 on kaikkiaan 32 osaa, joista 16 on rakennustuoteasetukseen liittyviä harmonisoituja tuotestandardeja. Palovaroittimen teknisille ominaisuuksille on annettu Suomessa vaatimukset Valtioneuvoston asetuksella ja paloilmoittimet kuuluvat pelastustoimen laitelain piiriin.


Toimiala:

 • CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems
 • ISO/TC 21/SC3 Fire detection and fire alarm systems.


Päähuomio standardisoinnissa on eurooppalaisessa työssä. SFS/SR 323 seuraa ja vaikuttaa paloilmoitinstandardien valmisteluun ja suomalaiset paloilmoitinasiantuntijat osallistuvat myös vikailmoitusten välitinlaitestandardin laadintaan.Yhteydenotot

 Palaa otsikoihin

SFS/SR 233 Sammutus- ja savunpoistolaitteet

SFS/SR 233 toimii sammutuslaitteistojen ja savunhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.


Toimiala:

 • CEN/TC 191 Fixed firefighting systems
 • Komitean ISO/TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting alaisiin standardeihin reagoidaan silloin, kun niillä katsotaan olevan merkitystä eurooppalaiseen toimintaympäristöön.

Sammutuslaitteiston tarkoituksena on sammuttaa ja/tai rajoittaa havaitsemansa palo. Savunhallinnalla varmistetaan mm. ihmisten poistumisen turvaaminen ja palokunnan toiminnan helpottaminen. Rakennukseen kiinteästi asennettavat sammutus- ja savunpoistolaitteet kuuluvat pelastustoimen laitelain piiriin.

 

Suomalaiset alan asiantuntijat osallistuvat eurooppalaisiin sprinklereitä, kaasusammutuslaitteistoja, happipitoisuutta laskevia järjestelmiä, aerosolisammutuslaitteistoja, savunhallintalaitteistoja sekä vesisumulaitteistoja koskevien standardien laaditaan.Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 234 Palokuntakalusto

Palokuntakaluston standardisoinnin kansallinen asiantuntijaryhmä SFS/SR 232 osallistuu palokuntien käyttämien laitteiden standardisointiin.


Toimiala:

 • CEN/TC 192 Fire service equipment

 

Palokuntakaluston standardisoinnin piiriin kuuluvat palo- ja pelastusautot, nostolavat ja tikasautot, hydrauliset pelastustyökalut, palopostit, tikaskalusto, palopumput, letkut ja liittimet sekä suihkuputket. Palokuntien käyttämät laitteet kuuluvat pelastustoimen lainsäädännön piiriin. Pelastusajoneuvolle on annettu erikseen vaatimukset sisäministeriön asetuksella.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Terveydenhuollon tietotekniikan standardisointi kohdistuu terveydenhuollon koko alueeseen, johon kuuluvat esimerkiksi organisaatioiden välinen tiedonsiirto ja tietomallit, tietoturvallisuus, laitteet ja yhteentoimivuus sekä termistö ja semantiikka.

Lue lisää terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 304 Paikkatieto

Paikkatiedon standardisointialueena on digitaalinen informaatio, joka liittyy kohteisiin tai ilmiöihin, joita käsitellään suhteessa tiettyyn paikkaan maapallolla. Tämä pitää sisällään digitaalista paikkatietoa sekä menetelmiä, työkaluja ja palveluita tiedon hallintaan, hankintaan, käsittelyyn, analysointiin, saatavuuteen, esittämiseen ja siirtämiseen.

Lue lisää paikkatiedon standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 305 Opetusteknologia

Opetusteknologian standardisoinnin päätehtävä on taata erilaisten opetuksessa ja opiskeluissa käytettävien tietojärjestelmien, työkalujen ja palveluiden välinen yhteentoimivuus. Muita tärkeitä työkohteita ovat yksityisyydensuoja, sovellutettavuus ja saavutettavuus. Opetukselliset tavoitteet ja opetusmateriaalien sisällöt eivät kuulu standardisoitaviin asioihin.

Lue lisää opetusteknologian standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 307 Tietoturvatekniikat

Tietoturvatekniikkojen standardisoinnilla saadaan yhtenäiset toimintatavat ja tekniikat sähköiseen tietojen vaihtoon ja tietojen käsittelylle. Työalue kattaa laajasti tietoturvallisuuden yleiset menetelmät, tekniikat ja suositukset informaatio-, IT- ja tietoliikenneturvallisuuteen. Keskeisiä alueita ovat esim. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät, sanastot, arviointiperusteet sekä salaustekniikat ja identiteetinhallinta.

Lue lisää tietoturvatekniikkojen standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

Ryhmä standardisoi ja harmonisoi erilaisten organisaatioiden johdolle sopivia IT-hallintatapoja, IT-palvelunhallintamalleja sekä niihin liittyvää terminologiaa. Tälle alueelle kuuluvat standardisarjat ISO/IEC 38500 ja ISO/IEC 20000.

Lue lisää IT-hallintatavoista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

Automaattisen tunnistusta ja tiedonkeruuta standardisoimalla yhtenäistetään maailmanlaajuisesti tunnisteiden sisältö ja varmistetaan, että tunniste toimii kaikissa tunnisteenlukuympäristöissä oikein ja samalla tavalla. Työn kohteina ovat optisten tunnisteiden, viivakoodien ja RFID-tunnisteiden tietojen esitysmuoto ja tietosisältö sekä niihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät.

Lue lisää automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 310 Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat

Pilvipalveluiden standardisointialueeseen kuuluvat verkkopalvelut, palvelusuuntautunut arkkitehtuuri sekä pilvilaskenta. Työn alla on esimerkiksi viitearkkitehtuuri- ja yhteentoimivuusstandardeja.


Lue lisää verkkosovellusten standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Standardisointiryhmän alueena ovat tietotekniikan standardit, joilla tuetaan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, sovelluksia, toimintaa ja johtamista. Suomalaisia kiinnostaa erityisesti palvelinkeskusten resurssitehokkuuden standardisointi.

 

Lue lisää resurssitehokkaiden datakeskusten standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit

Biometriikan standardisointi keskittyy biometrisessä henkilötunnistuksessa käytettäviin yksilöllisten fyysisten ominaisuuksien tallennusmuotoihin, tiedonsiirron sanomakuvauksiin sekä sovellusliittymien rajapintoihin. Lisäksi osallistutaan koneluettavien älykorttien ja niiden sovellusten kuten esimerkiksi SIM-korttien ja matkustusasiakirjojen standardisointiin.


Lue lisää biometriikan standardisoinnista

Lue lisää korttialan standardisoinnista


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 313 Uudet IT-alueet

Ryhmän työohjelmassa ovat IoT:hen liittyvää standardisointia sekä uudet, kansainvälisesti harkinnassa ja tutkinnassa olevat it-standardisointiaiheet.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Alueen standardisointi kattaa kaikilla IT:n sovellusalueilla tapahtuvan sovellusten kehitystyön koko elinkaarelta.


Ajankohtaisia standardisoinnin kohteita ovat esimerkiksi DevOps- ja Agile-menetelmät.


Toimiala:

 • ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering

Yhteydenotot

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

22.2.2018 Uusittu riskienhallintastandardi julkaistu

Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn riskienhallintastandardista on julkaistu uusittu versio ISO 31000:2018. Standardi auttaa organisaatioita kehittämään riskienhallintaansa ja luomaan luotettavan tavan tunnistaa riskejä.

Lue lisää

21.2.2018 Johtamisjärjestelmät kuljetusalalla normaalia arkea

Johtamis- ja laatujärjestelmät ovat kuljetusalalla normaalia arkea, sanoo Alexej von Bagh Raskassarja-lehdessä. ISO 9001 on maailmalla tunnetuin laadunhallintajärjestelmä. Bagh on Rototec Groupin toimitusjohtaja ja Raskassarja-ketjun toimintaa hallinnoivan Finnish RK-Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää

15.2.2018 Talvilomalaisen turvallisuutta edistetään symbolein

Talvilomallaan voi törmätä turvallista liikkumista edistäviin symboleihin. Turvallisuutta ohjaavat symbolit ovat yleisiä etenkin laskettelukeskuksissa, joissa laskettelijan turvallisuutta edistetään kansainvälisillä turvallisuusmerkeillä. Talvilomalainen törmää turvallisuusmerkkeihin myös kaupungeissa, eikä lentokentillä niiltä voi välttyä.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization