header laadinta
A- A+
SFS:n tekniset komiteat  ja seurantaryhmät seuraavat alansa kansainvälistä (ISO) ja eurooppalaista (CEN) standardisointitoimintaa, vastaavat Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin, huolehtivat tarvittavien asiantuntijoiden nimeämisestä työryhmiin ja osallistumisesta eurooppalaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.

Lataa standardisoinnin esite

Jos standardisointialueelle ei ole perustettu suomalaista komiteaa tai seurantaryhmää, sen toimintaa voi seurata asiakirjapalveluna.

Suomi osallistuu myös muiden kuin tässä mainittujen alojen standardisointiin. Näiden komiteoiden ja seurantaryhmien toiminnasta vastaavat SFS:n toimialayhteisöt.

SFS:n tekniset komiteat (TK) ja seurantaryhmät (SR)

Palaa otsikoihin

SFS/TK 102 Mittayksiköt

Komitea TK 102 seuraa suureisiin ja mittayksiköihin liittyvää kansainvälistä standardisointia sekä ohjaa ja edistää toimialansa standardisointia Suomessa. Komitean toimiala on sama kuin kansainvälisen komitean ISO/TC 12 Quantities and units.

Merkittävin standardisarja komitean toimialalla on ISO 80000 ”Suureet ja yksiköt”. Mittayksikkökomitea huolehtii myös tarvittavien kansallisten SFS-standardien laadinnasta sekä tekee päätökset standardien kääntämisestä.Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 105 Laadunhallinta

Komitea TK 105 toimii laadunhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Komitea osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Komitean toimiala on sama kuin kansainvälisen standardisoimisjärjestön komiteoiden ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance ja ISO/TC 69 Applications of Statistical Methods

Laadunhallinnan keskeisimmät standardit julkaistaan ISO 9000 -standardisarjassa.

Lue lisää laadunhallinnasta

SFS:n TK 105:n historia

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 106 Asiakirjaviestintä

Komitea TK 106 edistää, kehittää ja ohjaa asiakirjaviestintään liittyvää standardisointia suomalaisen yhteis­kunnan tarpeiden mukaan.

Asiakirjaviestinnän standardit koskevat kaikenlaisia toimistojen ja yksityishenkilöiden asiakirjoja. Standardisoinnin kohteita ovat esimerkiksi lomakkeen rakenne, asiakirjan asettelu sekä numeroiden ja merkkien kirjoittaminen.

Asiakirjaviestinnän sivut SFSedussa

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 108 Palotekninen komitea

Komitea TK 108 edistää ja ohjaa paloalan standardisointia suomalaisessa yhteiskunnassa. Palokomitea osallistuu toimialansa eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin, huolehtii tarvittavien kansallisten standardien laadinnasta ja päättää standardien kääntämisestä.

Komitea seuraa CENin teknisten komiteoiden CEN/TC 70 Portable fire extinguishers (alkusammutuskalusto), CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems (paloilmoittimet), CEN/TC 191 Fixed firefighting systems  (sammutus- ja savunpoistolaitteistot) ja CEN/TC 192 Fire service equipment (palokuntakalusto) sekä ISOn teknisen komitean ISO/TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting työtä.

Palotekninen komitea on jaettu neljään jaostoon, joista kukin vastaa omasta toimialastaan. Päähuomio standardisoinnissa on eurooppalaisessa työssä. Kansainväliseen ISO-standardisointiin reagoidaan siltä osin, kuin sen voi olettaa olevan perustana eurooppalaisille standardeille. Kansallisia SFS-standardeja tehdään tarpeen mukaan.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 110 Lelut ja lastenhoitotarvikkeet

Komitea TK 110 edistää ja ohjaa lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden standardisointia suomalaisen yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Komitean toimiala on sama kuin eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin komiteoiden CEN/TC 52 Safety of toys ja CEN/TC 252 Child use and care articles sekä kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISOn komitean ISO/TC 181 Safety of toys.

Lue lisää lelustandardeista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 111 Pakkauskomitea

Komitean TK 111 tehtävänä on seurata erityisesti eurooppalaista mutta myös osin kansainvälistä pakkausalan standardisointia, vastata Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin, huolehtia tarvittavien asiantuntijoiden nimeämisestä työryhmiin ja osallistumisesta kansainvälisiin kokouksiin. Pakkauskomitean toimiala on sama kuin eurooppalaisen standardisointikomitean CEN/TC 261 Packaging ja ISOn ISO/TC 122 Packaging. Painopistealueina ovat perinteiset pakkausten tekniset vaatimukset sekä pakkausten ympäristövaatimuksiin liittyvät seikat.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 113 Ympäristöasioiden hallinta

Komitea TK 113 toimii ympäristöasioiden hallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Komitea osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Komitean toimiala on sama kuin kansainvälisen standardisoimisjärjestön komitean ISO/TC 207 Environmental management.

Ympäristöasioiden hallinnan standardit ja oppaat julkaistaan ISO 14000 -standardisarjassa.


Lisätietoa:

ISO 14000 -standardisarja

Osallistu ja vaikuta ISO 14000 -sarjan standardeihin


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 115 Tietohuolto

Komitean TK 115 tehtävänä on edistää, kehittää ja ohjata tietohuollon standardisointia kotimaassa sekä osallistua kansainväliseen ISOssa tapahtuvaan tietohuoltoa koskevaan standardisointiin. Tietohuoltokomitea huolehtii myös tarvittavien kansallisten SFS-standardien laadinnasta sekä tekee päätökset standardien kääntämisestä. Komitean toimiala on sama kuin komitean ISO/TC 46 Information and documentation. Tietohuoltokomitea seuraa myös komitean ISO/TC 171 Document Imaging Applications työtä.

ISO/TC 46 Information and documentation toimiala on hyvin laaja. Sillä on seuraavat alakomiteat:

SC 4 Technical interoperability
SC 8 Quality – Statistics and performance evaluation
SC 9 Identification and description

SC 10 Requirements for document storage and conditions for preservation
SC 11 Archives/records management

Lisäksi ISO/TC 46:n alaisuudessa on pysyviä työryhmiä, jotka vastaavat maakoodeista, merkkikonversioiden määrittelystä sekä terminologiasta.
Alakomitean SC4 sihteeristö on ollut vuodesta 2012 lähtien Suomella (SFS ja Kansalliskirjasto). Alakomitean vastuulla on mm. metadataformaatit, kaukopalvelustandardit ja tiedonhakuprotokolla.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/TK 117 Yhteiskuntavastuu

ISO 26000 -standardi vahvistettiin syksyllä 2010 ja julkaistiin myös suomenkielisenä standardina SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas (Guidance on Social Responsibility). Standardin vahvistamisen myötä SFS:n Yhteiskuntavastuukomitean
TK 117 aktiivinen toiminta lakkasi, mutta verkoston kautta tiedotetaan ajankohtaisista ISO 26000 -asioista muutaman kerran vuodessa.

Lue lisää yhteiskuntavastuusta

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 201 Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvä standardisointi

Seurantaryhmä SR 201 vastaa vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvästä eurooppalaisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista (EN 45000 - ja ISO/IEC 17000 -standardisarjat). SR 201 seuraa eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen CENin ja CENLECin komitean CEN/CENELEC/TC 1 Criteria for conformity assessment bodies ja ISO/CASCOn ISO Committee on conformity assessment toimialaan kuuluvaa standardisointia.

Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvissä standardeissa esitetään yleiset periaatteet vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja vaatimukset mm. akkreditointi- ja sertifiointielinten, testaus- ja kalibrointilaboratorioiden sekä tarkastuslaitosten toiminnalle.

Lue lisää vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ISOn sivuilta

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 203 Maanparannusaineet ja kasvualustat

Seurantaryhmä SR 203 seuraa ja vaikuttaa toimialansa eurooppalaiseen standardisointiin, ottaa kantaa standardiehdotuksiin ja päättää kääntämisestä. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin eurooppalaisen komitean CEN/TC 223 Soil improvers and growing media.
Seurantaryhmän toimialan standardit ovat kansallisen valvontamenettelyn ja lainsäädännön työkaluja.  Maanparannusaineiden ja kasvualustojen osalta standardit on kirjattu vaatimuksiksi lannoitevalmisteasetukseen.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 204 Tutkimus, tuotekehitys ja standardisointi

Seurantaryhmän SR 204 toimiala vastaa CENin ja CENELECin yhteisen työryhmän CEN/CLC/”STAIR” toimialaa. Seurantaryhmä seuraa myös komitean CEN/TC 389 Innovation Management työtä.

Lue lisää tutkimuksesta ja tuotekehityksestä

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 206 Projektinhallinta

Seurantaryhmä SR 206 toimii projektinhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin kansainvälisen standardisoimisjärjestön komitean ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management.


Lisätietoja seurantaryhmästä


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 209 Elintarvikeanalytiikka

Seurantaryhmä SR 209 vastaa elintarvikkeiden analyysimenetelmien standardisoinnista. Seurantaryhmän toimialaan kuuluvat CENin ja ISOn elintarvikealan standardeja laativat komiteat, ja ryhmän käytännön työ on jaettu aihealueittain mikrobiologisten, kemiallisten ja aistinvaraisten arvioinnin menetelmien työryhmille.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 210 Kuluttajanäkökulma standardisoinnissa

Seurantaryhmä SR 210 toimii yhteistyöfoorumina kuluttaja-asioita käsittelevien organisaatioiden ja SFS:n ja sen toimialayhteisöjen välillä. SR 210 seuraa ja edistää kuluttajanäkökulman esiintuomista kansainvälisessä ja eurooppalaisessa standardisoinnissa, ja toimii Suomen taustaryhmänä ISOn kuluttaja-asioita käsittelevälle ISO Committee on Consumer Policy (COPOLCO) -komitealle.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus

Seurantaryhmä SR 211 seuraa yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvää eurooppalaista ja kansainvälistä standardisointia ja ottaa kantaa standardisointialoitteisiin sekä standardiehdotuksiin. Seurantaryhmän toimiala vastaa komiteoiden CEN/TC 391 Societal and citizen security ja ISO/TC 223 Societal security toimialaa.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 212 Omaisuudenhallinta

Seurantaryhmä SR 212 toimii omaisuudenhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa alan standardisointiin suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin kansainvälisen standardisoimisjärjestön komitean ISO/TC 251 Project Committee – Asset Management.


Lue lisää omaisuudenhallinnan standardeista


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 213 Riskienhallinta


Seurantaryhmä SR 213 toimii riskienhallinnan standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin kansainvälisen standardisoimisjärjestön komitean ISO/TC 262 Risk management.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 214 Kestävä ja jäljitettävä kaakao

Seurantaryhmän SR 209 vastuulla on eurooppalaisen kaakaostandardisoinnin seuranta ja siihen vaikuttaminen. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin CENin komitean CEN/TC 415 Sustainable and traceable cocoa, joka laatii standardit ISOn kanssa yhteistyössä.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 215 Ilmanlaatu

Seurantaryhmä SR 215 toimii ilmanlaadun standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmä osallistuu alan eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Seurantaryhmän toimiala vastaa komiteoiden CEN/TC 264 Air quality ja ISO/TC 146 Air quality toimialaa.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 216 Kulttuuriperinnön vaaliminen

Seurantaryhmä SR 216 seuraa ja vaikuttaa toimialansa eurooppalaiseen standardisointiin, ottaa kantaa standardiehdotuksiin ja päättää kääntämisestä. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean CEN/TC 346 Conservation of cultural heritage. CEN/TC 346 on ainoa eurooppalainen standardisoimiskomitea, joka vastaa kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvien standardien valmistelusta. Sen sateenvarjon alla laaditaan mm. korjausrakentamista, konservointia, valaistusta, energiatehokkuutta, pakkauksia ja kuljetusta, kokoelmien säilymisen turvaamista, sisä- ja ulkopuolisen ilmaston mittaamista ja konservointiprosessia käsittelevät standardit.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 217 Henkilöstöjohtaminen (HRM) 

Henkilöstöjohtamisen kansainvälisen standardisoinnin - joka käsittelee hyvin laajaa ja monitahoista aihealuetta - tavoite on luoda kansainväliset, yhteiset pelisäännöt henkilöstöjohtamiselle. Seurantaryhmä SR 217 toimii henkilöstöjohtamisen (HRM – Human Resource Management) standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä, joka osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa alan standardisointiin suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin kansainvälisen standardisoimisjärjestön komitean ISO/TC 260 Human resource management.

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 218 Finanssiala

Seurantaryhmä SR 218 vaikuttaa kansainväliseen finanssialan standardisointiin. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin ISOn komitean ISO/TC 68 Financial services sekä eurooppalaisen komitean CEN/TC 434 Electronic invoicing. Finanssialan Keskusliiton kanssa yhteistyössä osallistutaan myös standardisarjan ISO 20022 pohjalta laadittavien standardisoitujen sanomien mallinnusten valmisteluun erilaisia finanssialan toimintoja varten.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 219 Työterveyden ja -turvallisuuden johtaminen

Seurantaryhmä toimii työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmä osallistuu uuden kansainvälisen standardin ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use laadintaan. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 220 Rakennustelineet


Seurantaryhmä toimii rakennustelineiden standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän toimiala on sama kuin komitean CEN/TC 53 Temporary works equipment
CEN/TC 53 alle kuuluva rakennustelineet, sääsuojat ja yleisötapahtumarakenteet ovat ns. väliaikaisrakenteita, eivätkä ne ole rakennustuotteita. Seurantaryhmä seuraa telineasennusalaa koskevien EU-tason määräysten ja standardien valmistelua, pyrkii osaltaan vaikuttamaan CEN/TC 53 alaisuudessa laadittavien standardien laatuun ja varmistamaan Suomen erityisolosuhteiden huomioimisen rakennustelineitä koskevassa standardisoinnissa.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 221 Tulliedustajien pätevyysvaatimukset


Seurantaryhmä toimii tulliedustajien palveluiden pätevyysvaatimusten standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmä osallistuu uuden eurooppalaisen standardin laadintaan. Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean CEN/PC 432 Competency for Customs Representatives.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 222 Koulutusorganisaatiot – laadunhallintaSeurantaryhmä SFS/SR 222 toimii koulutusorganisaatioiden johtamisen standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Se osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin ja vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean ISO/PC 288, Educational organizations management systems- Requirements with guidance for use. Seurantaryhmässä seurataan myös komitean ISO/TC 232, Learning services outside formal education työskentelyä.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 223 Palvelut – yleinen standardisointi


Seurantaryhmä SFS/SR 223 toimii ns. horisontaalisen (usealle eri toimialasektorille soveltuva) palvelujen standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Se osallistuu alan eurooppalaiseen (tarvittaessa myös kansainväliseen) standardisointiin ja vaikuttaa niihin suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 224 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät


Seurantaryhmä SR 224 toimii elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmän tarkoituksena on seurata alan kansainvälistä työtä, erityisesti standardin ISO 22000 ja siihen liittyvien dokumenttien, sekä vaikuttaa työhön suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean ISO/TC 34/SC 17 Management systems for food safety.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 225 Luontaiset elintarvikeainesosat


Seurantaryhmä SR 225 toimii luontaisten elintarvikeainesosien standardisoinnista vastaavana kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmän tarkoituksena on vaikuttaa valmisteilla olevan ISO-standardin sisältöön suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Seurantaryhmän toimiala on sama kuin kansainvälisen työryhmän ISO/TC 34/WG 18 Natural food ingredients.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 226 Liiketoimintojen yhteistyösuhteet


Seurantaryhmä SFS/SR 226 toimii liiketoimintojen yhteistyösuhteiden (Collaborative Business Relationship)) standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Se osallistuu alan kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardisointiin ja vaikuttaa niihin suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.


Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean ISO/PC 286, Collaborative Business Relationship Management – Framework.   


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 227 Sähköiset hankinnat


Seurantaryhmä SFS/SR 227 toimii sähköisten hankintojen standardisoinnista vastaavana kansallisena asiantuntijaryhmänä. Seurantaryhmän tarkoituksena on vaikuttaa suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan valmisteilla olevien dokumenttien sisältöön. Niitä laaditaan CENissä EU:n julkisten hankintojen direktiiviin liittyen.


Seurantaryhmän toimiala on sama kuin CENin komitean CEN/TC 440 Electronic Public Procurement.Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 228 Rakenteisen tilintarkastusaineiston kerääminen

 

Seurantaryhmä toimii tilintarkastuksen aineiston sisältöä ja esittämismuotoa käsittelevän standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Se seuraa alan kansainvälistä standardisointia sekä vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan.

 

Seurantaryhmän toimiala on sama kuin komitean ISO/PC 295 Audit Data Collection.

 


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Terveydenhuollon tietotekniikan standardisointi kohdistuu terveydenhuollon koko alueeseen, johon kuuluvat esimerkiksi organisaatioiden välinen tiedonsiirto ja tietomallit, tietoturvallisuus, laitteet ja yhteentoimivuus sekä termistö ja semantiikka.

Lue lisää terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 304 Paikkatieto

Paikkatiedon standardisointialueena on digitaalinen informaatio, joka liittyy kohteisiin tai ilmiöihin, joita käsitellään suhteessa tiettyyn paikkaan maapallolla. Tämä pitää sisällään digitaalista paikkatietoa sekä menetelmiä, työkaluja ja palveluita tiedon hallintaan, hankintaan, käsittelyyn, analysointiin, saatavuuteen, esittämiseen ja siirtämiseen.

Lue lisää paikkatiedon standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 305 Opetusteknologia

Opetusteknologian standardisoinnin päätehtävä on taata erilaisten opetuksessa ja opiskeluissa käytettävien tietojärjestelmien, työkalujen ja palveluiden välinen yhteentoimivuus. Muita tärkeitä työkohteita ovat yksityisyydensuoja, sovellutettavuus ja saavutettavuus. Opetukselliset tavoitteet ja opetusmateriaalien sisällöt eivät kuulu standardisoitaviin asioihin.

Lue lisää opetusteknologian standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 307 Tietoturvatekniikat

Tietoturvatekniikkojen tandardisoinnilla saadaan yhtenäiset toimintatavat ja tekniikat sähköiseen tietojen vaihtoon ja tietojen käsittelylle. Työalue kattaa laajasti tietoturvallisuuden yleiset menetelmät, tekniikat ja suositukset informaatio-, IT- ja tietoliikenneturvallisuuteen. Keskeisiä alueita ovat esim. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät, sanastot, arviointiperusteet sekä salaustekniikat ja identiteetinhallinta.

Lue lisää tietoturvatekniikkojen standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

Ryhmä standardisoi ja harmonisoi erilaisten organisaatioiden johdolle sopivia IT-hallintatapoja, IT-palvelunhallintamalleja sekä niihin liittyvää terminologiaa. Tälle alueelle kuuluvat standardisarjat ISO/IEC 38500 ja ISO/IEC 20000.

Lue lisää IT-hallintatavoista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

Automaattisen tunnistusta ja tiedonkeruuta standardisoimalla yhtenäistetään maailmanlaajuisesti tunnisteiden sisältö ja varmistetaan, että tunniste toimii kaikissa tunnisteenlukuympäristöissä oikein ja samalla tavalla. Työn kohteina ovat optisten tunnisteiden, viivakoodien ja RFID-tunnisteiden tietojen esitysmuoto ja tietosisältö sekä niihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät.

Lue lisää automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 310 Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat

Pilvipalveluiden standardisointialueeseen kuuluvat verkkopalvelut, palvelusuuntautunut arkkitehtuuri sekä pilvilaskenta. Työn alla on esimerkiksi viitearkkitehtuuri- ja yhteentoimivuusstandardeja.


Lue lisää verkkosovellusten standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Seurantaryhmän alueena ovat tietotekniikan standardit, joilla tuetaan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, sovelluksia, toimintaa ja johtamista. Suomalaisia kiinnostaa erityisesti palvelinkeskusten resurssitehokkuuden standardisointi.

 

Lue lisää resurssitehokkaiden datakeskusten standardisoinnista

Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit

Biometriikan standardisointi keskittyy biometrisessä henkilötunnistuksessa käytettäviin yksilöllisten fyysisten ominaisuuksien tallennusmuotoihin, tiedonsiirron sanomakuvauksiin sekä sovellusliittymien rajapintoihin. Lisäksi osallistutaan koneluettavien älykorttien ja niiden sovellusten kuten esimerkiksi SIM-korttien ja matkustusasiakirjojen standardisointiin.


Lue lisää biometriikan standardisoinnista.

Lue liää korttialan standardisoinnista.


Yhteydenotot

Palaa otsikoihin

SFS/SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys


Alueen standardisointi kattaa kaikilla IT:n sovellusalueilla tapahtuvan sovellusten kehitystyön koko elinkaarelta.


Ajankohtaisia standardisoinnin kohteita ovat esimerkiksi DevOps- ja Agile-menetelmät.


Seurantaryhmä seuraa ja osallistuu standardisointiin ISO:n teknisessä komiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering.


Tervetuloa mukaan toimintaan!


Seurantaryhmän sihteerinä toimii asiantuntija Mikko Huttunen.Yhteydenotot

SFS Kauppa

online.sfs.fi

Sahkobanneri_165x52_Uusi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

16.11.2017 Henkilöiden tunnistaminen videovalvonnasta helpottuu

Kokovartalokuvaus on tunnistustapa, jota käytetään kasvontunnistuksen lisäksi rikostutkinnan tarpeisiin. Se mahdollistaa paremmat tunnistamismahdollisuudet esimerkiksi videovalvonnan kuvasta verrattuna kasvotunnistamisessa käytettävään passikuvaan. Lisääntyneen maiden välisen liikkuvuuden seurauksena saumattoman henkilöiden tunnistustiedon hyödyntäminen kansainvälisellä tasolla on myös noussut entistä merkittävämpään rooliin. Alan kansainvälisiä standardeja kehitetään tällä hetkellä aktiivisesti ja suomalaiset asiantuntijat toimivat standardisoinnissa keskeisessä roolissa.

Lue lisää

8.11.2017 Uusin Presiis ilmestynyt

Mitä lohkoketjuteknologia on ja miten standardit liittyvät siihen? Mitä tekemistä Alvar Aallolla on ollut standardisoinnin kanssa? Entä mitä mieltä Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen on Suomen kilpailukyvystä? Lue Presiis 2/2017 niin tiedät.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization