header tekijänoikeus
A- A+

Upphovsrätten till standarder

 

Alla standarder, SFS-handböcker och andra motsvarande publikationer är verk som skyddas av upphovsrättslagen. När en användare skaffar en sådan publikation får han eller hon vissa rättigheter att använda den.

 

Ur användarens synvinkel kan kränkning av upphovsrätten leda till att standarden tillämpas felaktigt om till exempel innehållet ändras, avsiktligt eller oavsiktligt, och blir vilseledande. Eftersom standarder säljs i syfte att finansiera standardiseringsarbetet är det med tanke på standardiseringssystemets funktion mycket viktigt att upphovsrätten respekteras.

 

Om ni har skaffat standarder till exempel via tjänsten SFS ONLINE eller på annat sätt i tryckt form eller som pdf-fil, får standarderna användas endast inom organisationens interna verksamhet. Kom ihåg att på förhand be om tillstånd av SFS om ni önskar vidarebefordra kopior av en standard till exempel per e-post, ta tilläggskopior av standarden, spara den i organisationen interna nät eller använda direkta citat i produkter som saluförs. Standarder får inte läggas ut på allmänna webbsidor.

 

Vem tillhör upphovsrätten?

Upphovsrätten till SFS-standarder, andra motsvarande SFS-publikationer och SFS-handböcker tillhör Finlands Standardiseringsförbund SFS rf eller SFS och någon annan organisation tillsammans. Exempel på sådana organisationer är CEN (European Committee for Standardization) och ISO (International Organization for Standardization).

 

Upphovsrätten till ISO-standarder tillhör ISO, medan IEC har upphovsrätt till IEC-standarderna. Upphovsrätten till olika länders nationella standarder tillhör den organisation i respektive land som ansvarar för landets standardiseringsarbete. SFS har till uppgift att övervaka de internationella standardiseringsorganisationernas (ISO och CEN) och deras medlemmars upphovsrätt till standarder i Finland.

 

Vilka publikationer omfattas av upphovsrättslagen?

Publikationer som skyddas av upphovrättslagen är standarder (SFS, SFS-EN, SFS-EN ISO och SFS-ISO, ISO, EN), andra publikationer som motsvarar standarder, såsom tekniska rapporter (TR) och tekniska specifikationer (TS), SFS-handböcker samt korrigeringar (Cor) och tillägg (Amd) i standarder. Upphovsrättslagen gäller också utkast till standarder, till exempel kommittéutkast (CD) och standardförslag i omröstningsskedet, såsom prEN, FprEN, ISO DIS och ISO FDIS.

 

Användningsrätten till elektroniska publikationer

I SFS webbutik kan användaren ladda ned SFS- och ISO-standarder samt CEN:s publikationer på sin egen dator i pdf-format. Dessa publikationer får sparas på en dator och skrivas ut på papper i ett exemplar.

 

SFS levererar också standarder i pdf-format per e-post och på CD-rom. SFS-standarderna får då sparas på tre datorer och skrivas ut på papper i högst tre exemplar. ISO-standarder får sparas endast på en dator och skrivas ut på papper i ett exemplar.

 

Om en publikation har köpts i SFS webbutik eller levererats från SFS per e-post får den inte sparas till exempel i företagets intranät, utan i så fall ska ett separat avtal ingås om användning av standarder på webben.

 

Alla pdf-filer och papperskopior ska innehålla samma anteckningar om upphovsrätt och varumärke m.m. som den ursprungliga standarden.

 

Standarder via ONLINE-tjänsten

En organisation kan också få tillgång till SFS- och ISO-standarder som en ONLINE-tjänst, dvs. en samling standarder som kunden själv valt ut. I dessa fall ingår SFS ett skriftligt avtal om användningsrätt med kunden.

 

Via ONLINE-tjänsten får kunden rätt att använda standarder eller kopior av dem inom organisationens interna administrativa verksamhet, produktion eller forskning. Standarderna eller kopiorna får inte överlåtas till en tredje part utanför organisationen som bilaga till exempelvis en anbudsbegäran, ett anbud eller marknadsföringsmaterial. Detsamma gäller kopiering och användning för privata eller personliga ändamål. Användningsvillkoren fastställs närmare i avtalet.

 

Om en läroinrättning har ingått ett avtal om ONLINE-användning av standarder får eleverna läsa standarderna i tjänsten men inte skriva ut dem. Lärarnas användningsrätt är mer omfattande: de får till exempel ta ett skäligt antal fotostatkopior av en enskild uskriven standard, överlåta utdrag av enskilda standarder till eleverna samt presentera delar av materialet som en del av ett icke-kommersiellt föredrag i samband med undervisning, seminarier och andra evenemang. Undervisningspersonalen får använda utdrag av enskilda standarder i materialpaket inom undervisningen och forskningen.

 

Alla kopior ska innehålla samma anteckningar om upphovsrätt och varumärke m.m. som den ursprungliga standarden.

 

Citat i produkter som saluförs

Citat och referat ur standarder kan användas i produkter som saluförs, såsom böcker och program. För detta förutsätts dock att publiceringstillstånd har begärts av SFS på förhand, och att ändamålsenliga källhänvisningar används.

 

SFS tar ut en avgift för publiceringstillståndet. Avgiftens storlek beror på hur omfattande citatet är och i hur stor upplaga produkten i fråga ges ut. I prissättningen beaktas också den effekt publiceringstillståndet kan ha på den framtida försäljningen av standarden.

 

Tilläggsutskrifter och kopior

Om du har skaffat ett exemplar av en standard i tryckt form eller pdf-format och du vill dela ut papperskopior av den till exempel på ett internt möte, är detta möjligt mot en tilläggsavgift. Du bör i så fall kontakta SFS i denna fråga på förhand.  Alla kopior ska innehålla samma anteckningar om upphovsrätt och varumärke m.m. som den ursprungliga standarden. Kopieringstillståndet ska anges på förstasidan av kopian.

 

Kopiosto rf har utifrån sina lagstadgade befogenheter ingått avtal om fotostatkopiering med många olika sammanslutningar och företag. Ett allmänt kopieringstillstånd som baserar sig på ett avtal med Kopiosto berättigar aldrig till kopiering av hela publikationen. Kopiering av delar av standarder tillåts enligt följande:

 

En lärare får i undervisningssyfte kopiera ett exemplar per elev av en och samma standard under en termin. Hela standarden får inte kopieras, utan högst hälften av antalet översatta sidor, dock aldrig mer än 20 sidor.

·         Transparanger för overheadprojektor och annat elektroniskt undervisningsstoff får sammanställas.

·         I forskningssammanhang är kopiering för eget bruk tillåtet.

·         Studerande får i sitt examensarbete citera utdrag ur SFS-standarder som behandlar ämnet i fråga.

·         Privatpersoner får fritt kopiera en standard som de skaffat för eget personligt bruk. Kopiering för kommersiella ändamål är förbjuden. 

 

Standarder i intern dokumentering

Organisationer kan med fördel tillämpa och använda standarder i sin egen dokumentering, såsom i bruksanvisningar och guider. Innan utdrag ur en standard kopieras och infogas i ett dokument ska tillstånd begäras för detta av SFS, såvida man inte redan avtalat om detta till exempel i ett ONLINE-avtal. Tillstånd beviljas från fall till fall beroende på omfattningen av det standardutdrag som ska användas. Det ska anges i dokumentet i fråga att man fått tillstånd att citera standarden.

 

Till vems förfogande har standarden skaffats?

I nedre kanten av standarderna finns ett vattenmärke, som anger vilken organisation som skaffat standarden och ofta också den ansvariga personens namn. I fråga om standarder som levererats i pdf-format redogörs för användningsrättigheterna på förstasidan av standarden. 

 

Närmare information om upphovsrättsliga frågor:


Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
PB 130, 00101 HELSINGFORS
tfn 09 149 9331
www.sfs.fi

Kopiosto rf
Sanduddsgatan 2, 00100 HELSINGFORS
tfn 09 406 197
www.kopiosto.fi