laadinta_uusi
A- A+

Utarbetandet av standarder

Att utarbeta standarder är ett frivilligt, transparent arbete som bygger på konsensus.

 

Meningen är att standarderna ska gynna hela samhället. Alla branscher – såväl industrin, vetenskapen och forskningen som förvaltningen och det samhälleliga service- och socialarbetet – har nytta av gemensamt godkända begrepp och definitioner; arbetet löper snabbare, det uppstår färre fel och missuppfattningar, och förutsättningarna för att nå allt bättre praktiska resultat ökar. Standarderna säkerställer att produkter, tjänster och metoder lämpar sig för den användning och de förhållanden för vilka de är avsedda.

 

I Finland tillämpas ett decentraliserat standardiseringssystem, där SFS fungerar som centralorganisation och utarbetar standarderna i samarbete med sina branschorganisationer. SFS och branschorganisationerna samordnar tillsammans finländarnas deltagande i det internationella standardiseringsarbetet.

 

SFS representerar Finland i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den internationella standardiseringsorganisationen ISO.

 

Det finländska standardiseringssystemet

 

I Finland tillämpas ett decentraliserat standardiseringssystem, där SFS fungerar som centralorganisation och utarbetar standarderna tillsammans med sina branschorganisationer. SFS och branschorganisationerna samordnar tillsammans finländarnas deltagande i det internationella standardiseringsarbetet.

 

Inom SFS finns ett antal experter som var och en inom sin respektive bransch ansvarar för tekniska frågor i anslutning till standardisering. De fungerar som sekreterare för SFS tekniska kommittéer och uppföljningsgrupper samt som kontaktpersoner i kommunikationen med branschorganisationerna.

 

SFS branschorganisationer

 

Standarderna utarbetas i samarbete med 12 olika branschorganisationer. SFS utarbetar och ansvarar själv för utarbetandet av vissa standarder som gäller flera branscher, såsom kvalitets- och miljöstandarder. Branschorganisationerna ansvarar för utarbetandet av standarder för sin egen bransch.

  

Som branschorganisation kan godkännas en offentlig eller privat sammanslutning eller stiftelse som bedriver standardiseringsarbete och som representerar sin bransch på bred front. Inom branschorganisationerna utses för varje standardiseringsområde en ansvarig person, som har hand om utarbetandet av standarder för ansvarsområdet i fråga och svarar på frågor om standardernas innehåll och användning.

 

SFS branschorganisationer:

 

Kemesta ry

Bransch: bl.a. bioteknik, transporterbara gasbehållare, målarfärger och lack, massa- och pappersindustri, plaster, sågvaror samt sprängämnen

tfn +358 9 172 841

 

Naturresursinstitutet

Bransch: jordbruks- och skogsmaskiner

tfn +358 9 224 251

 

Plastindustrin rf

Bransch: vissa plastprodukter

tfn +358 9 172 841

 

Byggproduktindustrin RTT

Bransch: byggprodukter

tfn +358 9 12991

 

SESKO rf

Bransch: el- och elektronikindustri

tfn +358 9 696 391

 

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry

Bransch: textil-, konfektions-, sko- och läderprodukter

tfn +358 10 830 1408

 

Finlands miljöcentral SYKE

Bransch: förfaranden inom miljöbranschen

tfn +358 20 610 123

 

Metallindustrins Standardiseringsförening rf

Bransch: maskin- och metallindustrin

tfn +358 9 192 31

 

Trafikverket

Bransch: vägbyggnadsprodukter

tfn +358 20 637 373

 

Kommunikationsverket

Bransch: telebranschen

tfn +358 9 696 61

 

Allmänna Industriförbundet YTL

Bransch: bl.a. fordon, logistik, produkter och utrustning för  hälso- och sjukvård, sport- och fritidsutrustning, byggnadsglas, gummiindustri

tfn +358 9 622 0410

 

Öljy- ja biopolttoaineala ry

Bransch: bl.a. oljeteknik och oljeprodukter, förbrukningsanordningar för olja och gas, rörsystem för naturgas

tfn +358 20 766 9930


SFS Webshop

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization